Menü Kapat

Öğrencilerin Disiplin Cezalarına İtiraz

Öğrencilerin Disiplin Cezalarına İtiraz

Öğrencilerin Disiplin Cezalarına İtiraz | İdare Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu

Öğrencilerin Disiplin Cezalarına İtiraz

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Üniversite öğrencilerine verilecek disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esasları Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir. Yönetmelik kapsamında öğrenciler hakkında izlenilecek sürecin şekil ve şartları detaylandırılmış olup; öğrencilerin kurumlar tarafından verilen disiplin yaptırımlarına karşı itiraz ve savunma hakları da burada düzenlenmiştir.

Öğrencinin Savunma Hakkı

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 15 kapsamında öğrenciye isnat edilen disiplin suçunun neden ibaret olduğu savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak yapabileceği gibi yazılı olarak da sunabilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir.

Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.

Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları

Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı onbeş gün içinde kesin olarak karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar. (Madde 26)

İçtihat Kararları

“… Bir idari yaptırım olan disiplin cezasının verilebilmesi için, cezanın dayanağı olan fiilin hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde saptanması gerekmektedir. Bu belirlemeyi yapabilmek için tarafsız ve usulüne uygun olarak yapılacak olan bir soruşturma sonucunda düzenlenen disiplin soruşturma raporu bulunmalıdır. Disiplin kurulları, disiplin cezasına esas fiilin kişi tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ancak bir soruşturma raporunu değerlendirerek tespit edebilecekler ve bu rapora dayalı olarak ceza tayinine gidebileceklerdir…” (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 07/12/2006 tarihli ve 2003/172 esas, 2006/2053; 29/11/2007 tarihli ve 2004/611 esas, 2007/2412 sayılı kararları)

“Görüldüğü gibi işlemin dayanağı olan raporlar tümüyle olasılık ve tahminlere dayalıdır. İdare herhangi bir usulsüzlük ve yolsuzluğun kanıtını ibraz edememektedir. Bu durumda tamamını soyut iddia ve ihtimal hesapları ile, sistemin bozulacağından bahisle İŞLEM TESİS EDİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR.” (Danıştay 8. Daire – 1996/312 E., 1997/1346 K.)

“… Ayrıntılı bir soruşturma raporunun yapılması gerektiği…” (Danıştay 12. Dairesi’nin 18/11/2005 tarihli ve 2002/2424 esas, 2005/4113 sayılı kararı)

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe