Menü Kapat

Davadan Feragat Nedir?

Davadan Feragat

Davadan Feragat | Dava Avukatı | İzmir Hukuk Bürosu | İzmir Avukat | Efes Hukuk Bürosu

Feragat Nedir?

Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. (Madde 307)

Feragatin Şekil Şartı

Feragat dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır. Feragatin hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatine bağlı değildir. Kısmen feragat durumunda feragat edilen kısmın, dilekçede yahut tutanakta açıkça gösterilmesi gerekir. Feragat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. (Madde 309)

Ne zaman Feragat Yapılabilir?

Feragat, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. (Madde 310)

Davadan Feragatin Sonuçları

Feragat, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. İrade bozukluğu hâllerinde, feragat ve kabulün iptali istenebilir. (Madde 311)

Feragat Halinde Yargılama Giderleri

Feragat beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Feragat, talep sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir. Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez. (Madde 312)

İçtihat Kapsamında Davadan Feragat

Danıştay 12. Daire Esas No : 2017/3189 Karar No : 2019/5813

“…6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. maddesinde ise, feragat; davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış; 309. maddesinde, feragat beyanının dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılacağı; 310. maddesinde, feragat ve kabulün, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceği; 311. maddesinde ise, feragatin kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğuracağı hükme bağlanmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 447. maddesinin birinci fıkrasında; “Vasi, kısıtlıyı korumak ve bütün kişisel işlerinde ona yardım etmekle yükümlüdür.” hükmü, ‘Temsil’ başlıklı 448. maddesinde, “Vesayet dairelerinin yetkilerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla vasi, vesayet altındaki kişiyi bütün hukukî işlemlerinde temsil eder.” hükmü düzenlenmiş, 462. maddesinin sekizinci fıkrasındaki düzenleme ile acele hâllerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması, vesayet makamının iznine bağlanmıştır… Bu itibarla, her ne kadar, hüküm kesinleşmeden vasi tarafından davadan feragat edilmiş ise de, davacı vasisi tarafından davadan feragat hususunda vesayet makamından izin alınmadığı, bu hususta vasinin açık beyanının bulunduğu ve söz konusu feragat beyanının davacı açısından bağlayıcı olmadığı sonucuna varıldığından, işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin iptali yönündeki …

İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile feragat nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.”

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2017/66 K. 2017/2479

…Bu durumda, anılan davalı hakkındaki yerel mahkeme kararı 1086 Sayılı Kanun’un 427/2. maddesi uyarınca miktar itibariyle kesin nitelikte olup verildiği anda şeklen kesinleşmiştir. Davadan feragat ve sulh ancak hüküm kesinleşinceye değin yapılabilir. Davalılar arasında zorunlu takip ve dava arkadaşlığı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda gerek taraflar arasında varlığı ileri sürülen 05.01.2016 tarihli sulh sözleşmesinin, gerekse de davacı yanın 16.02.2017 tarihinde dile getirilen davadan feragatinin anılan davalı bakımından verilen hükmün şeklen kesinleşmesinden sonra gerçekleştiği anlaşılmakla sonuç doğurması mümkün olmayıp davalı …’ün temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir. Diğer davalı … hakkındaki hüküm, temyiz edilmekle henüz kesinleşmemiştir. Bu itibarla, davacı vekilinin davadan feragate dair beyanının, HMK’nın 74. maddesiyle HMK’nın 307 vd. maddeleri uyarınca anılan davalı bakımından sonuç doğurucu nitelikte olduğu anlaşılmış, Yargıtay İBK’nun 11.04.1940 gün ve 70 Sayılı ve HGK’nun 21.11.1981 gün ve 1981/2-551 Sayılı kararları uyarınca, öncelikle, davacı yanın taraflar arasındaki sulh sözleşmesine binaen davalı … hakkındaki davadan feragatine dair bir hüküm verilmesini teminen yerel mahkeme kararının anılan davalı yönünden bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2015/21-479 K. 2017/2035

Bilindiği üzere, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 74. maddesinde davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller sayılmış ve açıkça yetki verilmemiş ise vekilin davadan veya kanun yollarından feragat edemeyeceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede yapılan incelemede; davacı vekili Av. …’nin dosyaya sunulan 23 Ocak 2012 tarihli vekaletnamede davadan feragat yetkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır.


Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/17282 E., 2019/4802 K.

Somut olayda davacı taraf feragati nedeniyle reddine karar verilmiş bulunan davada, korkutma nedeniyle iradesinin fesada uğratılarak feragat beyanında bulunmasının sağlandığını yargılama aşamasında ileri sürmüş ve aynı iddiayı öne sürerek kararı temyiz etmiştir. Başka bir anlatımla, feragat beyanının irade fesadı nedeniyle geçersiz olduğu iddiasıyla feshi ile alacak talebi hakkında karar verilmesini talep etmiştir. Bu gibi durumlarda yapılması gereken, feragatin geçersizliği iddiasının hadise olarak aynı mahkemede görülüp, sonuçlandırılmasıdır. Tüm bu açıklamalara göre, Mahkemece yapılacak iş; Türk Borçlar Kanunu’nun 30. vd. maddelerinde belirtilen irade fesadı hallerine dayanıldığına göre, bu husustaki iddianın ilgili hükümler çerçevesinde ve gerektiğinde taraf delilleri toplanarak hadise olarak incelenmesi, feragat beyanının dayanılan sebeplerle geçersiz olup olmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi olmalıdır.

Detaylı bilgi veya sorularınız için bizim ile iletişim‘e geçebilirsiniz.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe