Menü Kapat

Tekzip Ne Demek?

Tekzip Ne Demek?

Tekzip Ne Demek? | İzmir Avukat

tekzip, 

isim, (tekzi:bi), Arapça tekẕīb

Yalanlama

Tekzip veya “Düzeltme ve Cevap Hakkı”, 5187 Sayılı Basın Kanunu Madde 14 ile düzenlenmiş olup; süreli yayınlar aracılığı ile kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal eder nitelikte bulunan gerçeğe aykırı yayımlara yönelik kişilere söz konusu ihlali gerçekleştiren yayınlarda kendi metinlerini yayımlama hakkı tanımaktadır.

Tekzip Metni;

  • İhali gerçekleştiren yayın, süreli bir yayın olmalı
  • Tekzip Metni ihlalden iki ay içerisinde gönderilmeli
  • Tekzip metninde suç unsuru veya üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı unsurlar yer almamalı
  • Tekzip metni, ihlale konu yazıdan uzun olmamalı; ihlale konu içerik yirmi satırdan az veya bir görsel ise cevap otuz satırı geçmemeli

Tekzip metnini teslim alan yayınlar günlük süreli yayınlarda en geç üç gün içerisinde, diğer süreli yayınlarda ise teslim tarihinden üç gün geçmesinden sonraki ilk nüshada, ilgili ihlalin gerçekleştirildiği yayının yer aldığı sayfa ve sütunda, aynı pınlılar ve aynı şekilde, hiçbir düzeltme ve ekleme yapılmaksızın yayımlanmalıdır.

Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanmalıdır.

Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan biri tarafından kullanılabilir. Bu durumda, iki aylık düzeltme ve cevap hakkı süresine bir ay ilave edilir.

Tekzip Hakkının İhlali ve Görevli Mahkeme

Düzeltme ve cevabın belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, yukarıda belirtili şekil şartlarına aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün içinde itirazı inceleyerek karar verir. Yetkili makamın kararı kesindir.

Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması
Madde 18-
Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hâkim kararlarına uymayan sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili on milyar liradan yüz elli milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ağır para cezası, bölgesel süreli yayınlarda yirmimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda ellimilyar liradan az olamaz. Sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında verilen ağır para cezasının ödenmesinden yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili ile birlikte müteselsilen sorumludur. Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara uyulmaksızın yayımlanması hallerinde hâkim ayrıca, masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının tirajı
yüzbinin üzerinde olan iki gazetede ilân şeklinde yayımlanmasına da karar verir.

Yargıtay Kararları

Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2018/3007 E. 2018/6274 K.

Yeni Asır Gazetesinin 24.05.2017 tarihli nüshasının 1. ve 20. sayfalarında yer alan “CHP’Yİ SARSAN MESAJ” ve “CHP’de Dolandırıcılık İddiası” başlıklı haberlerin içeriğinde, İzmirli MYK üyesi olan başvuran hakkında bir sosyal medya paylaşımında, İzmir esnafını dolandırdığından bahisle hakkında yapılan şikayeti haber yaptığı, paylaşım hakkında yapılan yorumların içeriğinde başvuranın şeref ve haysiyetini hedef alan bir ifadede bulunulmadığı, ancak sadece parti içinde çıkan tartışmalara değinildiği anlaşılmakla haberdeki ifadelerin basın özgürlüğü kapsamında nitelendirilmesi gerekmektedir.
Öte yandan haberin ardından noter aracılığıyla adı geçen gazetenin sorumlu yazı işleri müdürüne gönderilen tebligatın işyerinde daimi çalışana tebliğ edildiği ancak muhatabın işyerinde geçici olarak olmamasının sebebinin ve evrakı alan kişinin muhatap adına tebliğ almaya yetkili memur veya müstahdem olup olmadığının açıkça yazılmadığı, dolayısıyla tebligatın 7201 sayılı TK’nın 17. ve 20. maddelerinde yazılı usule aykırı olarak yapıldığı, usulsüz tebligat nedeniyle adı geçen gazetenin sorumlu müdürünün düzeltme ve cevap metnini süresinde yayımlamamasından dolayı sorumlu tutulamayacağı anlaşılmakla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği, yukarıda yazılı nedenlerle yerinde görüldüğünden, İzmir 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 11/08/2017 tarihli ve 2017/4005 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine göre; düzeltme ve cevap metninin yayımlanmamasına, 24.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/4450 E. 2016/2211 K.

Mercii Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 31/03/2010 tarih ve 2010/115 değişik iş sayılı kararı her ne kadar Ali O….. adına tebligata gönderilmiş ise de; tebligatın gazete sorumlu yazı işleri müdürlüğü adresine çıkartılması, ekinde mercii kararı olduğunun belirtilmesi, 29/04/2010 tarihinde usulüne uygun olarak adreste tebliğ edilmiş olması ve sanığın da 26/02/2010 tarihinden itibaren sorumlu yazı işleri müdürü olarak görevlendirilmesi, mercii kararının tebliği tarihinde sorumlu müdür olan sanığın mahkeme kararının gereğini yerine getirmesinin gerekmesi, ayrıca sanık hakkında 05/07/2010 tarihli iddianameyle kamu davasının açılmasını müteakip mercii kararından haberdar olmasına rağmen mahkeme kararının gereğini yerine getirmeyerek cevap ve düzeltme metnini yayımlamama kastını açıkça ortaya koyması karşısında, cevap ve düzeltme metninin yayımlanmasına dair itiraz mercii kararının önceki sorumlu müdür adına çıkarıldığı ve tebliğ tarihinde sanığa yapılmış bir tebligat bulunmadığından bahisle sorumlu tutulamayacağının kabulü halinde cevap ve düzeltme metninin yayımlanmasına muhatap gazete sorumlu müdürlerinin herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılıp yerlerine yeni bir sorumlu müdürün görevlendirilmesi ve tebliğin önceki sorumlu müdür adına çıkarılması halinde kesinleşmiş mahkeme kararlarının yerine getirilmesinin imkansız hale geleceği ve şeref ve haysiyeti ihlal edilen veya hakkında gerçeğe aykırı yayım yapılan kişilerin hakim kararına rağmen korumasız kalacakları gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçelerle yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve katılanın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 18/02/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe