Menü Kapat

Yağma Suçu Nedir?

Yağma Suçu Nedir
Yağma Suçu Nedir

Yağma Suçu Nedir | İzmir Ceza Avukatı | Av. Mustafa Yolcu

Yağma Nedir?

Yağma başkasının zilliyetliğindeki taşınabilir malı zilliyedin rızası olmadan faydalanmak amacıyla cebir veya tehdit kullanarak almaktır.

türk dil kurumu

yağma 
(ya’ğma), Farsça yaġmā
1. isim Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, talan:
      “Yağma ve hırsızlıkla güvenlik ve huzuru bozmaktadır.” – Falih Rıfkı Atay
2. isim, tarih Akıncıların düşman topraklarına yaptıkları baskın, çapul.
3. sıfat Baskın veya zor kullanarak elde edilmiş olan.

Yağmanın temel şeklinin düzenlendiği 5237 sayılı TCK’nun 148/1. maddesi uyarınca; kişinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceği ya da malvarlığı bakımından büyük bir zarara uğratılacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya alınmasına karşı koymamaya mecbur bırakılması yağma suçunu oluşturur. Suç anılan değerlere yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit veya cebir kullanılması suretiyle gerçekleşir.

Yağma; başkasının zilyetliğindeki taşınabilir malın, zilyedin rızası olmadan faydalanmak amacıyla cebir veya tehdit kullanmak suretiyle alınması olduğundan “zor yoluyla hırsızlık”, bir kişiye karşı kullanılan icbar araçlarıyla haksız bir menfaat elde etmek şeklinde de tanımlanmıştır.

765 sayılı TCK’nda “gasp” olarak adlandırılan yağma, esasında cebir veya tehdit kullanmak suretiyle yapılan hırsızlıktan ibarettir. Hırsızlık ile yağma suçları aynı ortak unsurlara sahip olup, ayrıldıkları tek nokta ya da başka bir deyişle yağmanın, hırsızlığa oranla sahip olduğu ilave unsur, malı almak için cebir veya tehdit kullanılmasıdır.

Yağma suçu amaç ve araç hareketlerden oluşan bir suçtur. İlk önce almayı gerçekleştirmek için araç hareketler olan cebir veya tehdit kullanılır, sonrasında bu cebir ve tehdidin etkisiyle malın alınması veya tesliminin sağlanması ile suç tamamlanır.

Yağma, tehdit veya cebir kullanma ile hırsızlık suçlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bileşik bir suç olduğundan birden çok hukuki değeri korumaktadır. Kendisini oluşturan suçların korudukları hukuki değerler olan kişi özgürlüğü, vücut dokunulmazlığı, zilyetlik ve mülkiyet yağma suçunun da koruduğu hukuksal değerlerdir.

Türk Ceza Kanunu Kapsamında Yağma Suçu

Türk Ceza Kanunu – Yağma

Madde 148- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.
(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

Yağma Suçunun Nitleikli Halleri

Türk Ceza Kanunu – Nitelikli yağma
Madde 149- (1) Yağma suçunun;

  • a) Silahla,
  • b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
  • c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • d) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,
  • e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  • f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
  • g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
  • h) Gece vaktinde,
    İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Yağma Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller

Türk Ceza Kanunu – Daha Az Cezayı Gerektiren Hal
Madde 150- (1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

Yağma Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları

1 TL DEĞERİNDE YAĞMA

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2014/5642 K. 2016/7335

Sanık … ile temyizin konusu olmayan sanık …’nun, mağdurun üzerini ve çantasını aramaksızın, sanık …’a verdiği, 1,00.-TL alan sanığın bu parayı daha az bularak biraz daha istediği, mağdurun olumsuz yanıt vermesi üzerine hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen diğer sanık …’nun mağdurdan para istediği, mağdurun yine olumsuz yanıt vermesi üzerine “yahu elli kuruş ver de şu köşeden soğuk su alayım çok susadım” diyerek mağdurdan yalnızca 0.50 Kuruş para daha istedikleri, mağdurun yine olumsuz yanıt vermesi üzerine mağdurdan aldıkları 1,00.-TL ile yetinerek eylemlerini sonlandırdıklarının anlaşılması karşısında,suçun işleniş biçimi, olayın özelliği, özgülenen kastı ve suça konu değerin azlığı dikkate alınarak sanık hakkında TCK’nın 150/2. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi…

5 TL DEĞERİNDE YAĞMA

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2016/2113 K. 2016/3543

Katılan Medine Yerdelen’in torunu olup aynı evde ikamet eden sanığın olay günü babaannesini basit tıbbi müdahale ile giderebilir şekilde yaraladıktan sonra üzerindeki 5.-TL parayı zorla aldığı ancak başkaca herhangi bir malvarlığı değerine yönelik girişimi bulunmadığının anlaşılması karşısında, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 150/2.maddesi ile uygulama yapılması gerekirken delillerin taktir ve tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş…

Yağma Ve Silahlı Tehdit Arasındaki Ayrım

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2014/8746 K. 2017/4397

Sanık hakkında yakınan …’e yönelik kasten yaralama ve tehdit suçları yönünden kurulan mahkumiyet hükümlerine dair temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; Olay günü saat: 20.00 sıralarında sanık …’ın gayri resmi eşi olan diğer sanık … ile birlikte, yakınan …’ın birlikte oturduğu yakınan …’in evine gittikleri, annesi Hamdiye’den bankadaki parasını çekip vermesini istediği, aldığı olumsuz yanıt üzerine çıkan tartışmada, “parayı bana vereceksin o bankadaki paran benim olacak, yoksa seni öldürürüm” diyerek elindeki bıçakla saldırdığı annesi yakınan …’ın korkup bir odaya sığınarak bu yerin kapısını da arkadan kilitlediği; olaylar sırasında yakınan …’in müdahale etmek istediği, sanık …’in yakınan Suzan’ın karnına tekme atarak yere düşürdüğü ve sol kulağına da yumruk vurduğu, adı geçen mağdurun sanığı evin dışına çıkarıp kapıyı kapattığı; dışarıda kalan sanığın öfkeyle kapıyı taşlamaya başladığı, yakınan Suzan’ın yaşananları telefonla eşine haber vermesi üzerine, yaklaşık bir saat sonra diğer yakınan …’in de olay yerine geldiği, sanık …’i göremediği, ancak sanığın geri gelip yakınan Tarık’la da tartışmaya başladığı ve elindeki bıçakla üzerine gidip hakaret ettikten sonra evi terkettiği olayda; sanığın yakınanlar … ve …’e yönelik sübut bulan eyleminin bir bütün halinde tek yağmaya kalkışma suçunu oluşturduğu dikkate alınmadan, sanık hakkında ayrıca yakınan …’e yönelik olarak tehdit ve etkili eylem suçlarından da mahkumiyet kararı verilmesi… Bozmayı gerektirmiş…

Yağma Ve Hırsızlık Arasında Fark

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2012/11903 K. 2014/20394

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Oluş ve dosya içeriğine göre, olay tarihinde yakınanın pazara çıktığı, için de cep telefonu, 250 TL para ve kartlarının olduğu el çantasını poşete koyduğu, bir süre pazarda alışveriş yaptığı, dönerken bir ara yere çömelip elindeki poşetleri düzeltmek istediği, bu esnada sanığın aniden koşarak gelip, yakınanın elindeki İçinde el çantası bulunan poşeti aldığı, yakınanın bu poşeti sanığın elinden geri almak için zorladığı, ancak sanığın poşeti çekmeye devam ettiği sırada yakınanın yere düşerek basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığının anlaşılması karşısında; eylemin yağma suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş, sanık Nurullah savunmanı ile o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA),

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer çalışmalarımız;

İzmir Ceza Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe