Menü Kapat

Katalog Suçlar Nelerdir?

Katalog Suçlar Nelerdir

Katalog Suçlar | Katalog Suçlar Nelerdir? | Ceza Hukuku | Av. Mustafa Yolcu

Katalog Suç Nedir?

Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun kapsamında sınırlı sayıda düzenlenmiş olup; bir takım güvenlik tedbirlerinin uygulanabilmesi için gündeme gelmektedirler. Söz konusu katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 100/3 düzenlemesinde listelenmiştir.

Katalog Suçlar Nelerdir?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ;
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar (madde 76, 77, 78),
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (madde 79, 80)
Kasten Öldürme (madde 81, 82, 83),
Silahla İşlenmiş Kasten Yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama (madde 87),
İşkence (madde 94, 95)
Cinsel Saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
Çocukların Cinsel İstismarı (madde 103),
Hırsızlık (madde 141, 142) ve Yağma (madde 148, 149),
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (madde 188),
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308), [Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak, Düşmanla İşbirliği Yapmak, Devlete Karşı Savaşa Tahrik, Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma, Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım]
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar 5237 sayılı TCK m. 315 (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315) [Anayasayı İhlal, Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı, Yasama Organına Karşı Suç, Hükümete Karşı Suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan, Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütlere Silah Sağlama]
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 2160. maddesinde tanımlanan zimmet suçu
4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.
5271 sayılı CMK 100/3 Kapsamında Katalog Suçlar

Katalog Suçlar Kapsamında Tutuklama

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 100 kapsamında düzenlenen tutuklama tedbirinin uygulanabilmesi için somut olayda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklanma nedeninin bulunması şart koşulmaktadır. Aynı madde yukarıda yer vermiş olduğumuz katalog suçlardan birinin işlendiğine dair kuvvetli şüphenin söz konusu olması durumunda tutuklama nedeninin var sayılabileceği düzenlenmiştir.

Katalog Suçlar ve Diğer Güvenlik Tedbirleri

Katalog suçlara ilişkin soruşturma veya kovuşturma faaliyetleri esnasında tutuklamadan farklı başka güvenlik tedbirlerinin de uygulanması söz konusu olabilir. Güvenlik tedbirleri;

  • Tutuklama
  • Adli Kontrol
  • El Koyma
  • Arama
  • Yakalama
  • Göz Altı
  • Teknik Araç İle İzleme
  • Gizli Soruşturmacı
  • İletişimin Tespiti ve Kayda Alınması

Katalog Suçlar Dışında Gerçekleştirilen Dinleme Tek Başına Delil Olarak Kabul Edilemez.

Anılan yasal düzenlemeler ışığında bir suç soruşturması nedeni ile dinleme kararı alınabilmesi için suç işlendiğine dair kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkanının bulunmamasının gerekli olduğu gibi, aynı zamanda soruşturması yapılan suçların da 6. fıkrasında düzenlenen suçlardan olması gerekmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2013/10-483 esas 2013/599 karar ve 10.12.2013 tarihli kararında da, “… İfade alma ve sorgunun 5271 Sayılı CMK’nın 148. maddesinde sayılan şekillerde yapılması, tanıklıktan çekinme hakkı olan kişiye bu hakkının hatırlatılmaması delil elde etme yasaklarına; duruşmada tanıklıktan çekinen tanığın önceki ifadesinin okunamaması, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasında elde edilen delillerin aynı kanunun 135.maddesinin altıncı fıkrasında sayılanlar dışında bir suçun soruşturma ve kovuşturulmasında kullanılmaması ise delil değerlendirilmesi yasaklarına örnek olarak gösterilebilir.” şeklinde belirtilen yasak delil niteliğinde olan kanıtların hükme esas alınamayacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Sanığa atılı eylemin suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliğine göre, 5752 Sayılı Kanun ile değişik 4733 Sayılı Kanunun 8/4.maddesine aykırılık suçunu oluşturduğu ve CMK’nm 135/6 maddesinde 4733 Sayılı Kanun kapsamında kalan suçlar ile ilgili olarak dinleme yapılabileceğine dair düzenleme bulunmaması karşısında, iletişimin tespiti tutanaklarının tek başına delil olarak kabul edilemeyeceği nazara alınarak, davaya konu kaçak sigaralar ile yakalanmayan ve aşamalardaki savunmalarında atılı suçu işlemediğini beyan eden, müsnet suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli başka bir delil de bulunmayan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

YARGITAY CEZA DAİRESİ E. 2014/7652 K. 2014/20688

Detaylı bilgi veya sorularınız için bizim ile iletişim‘e geçebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer çalışmalarımız;

İzmir Ceza Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe