Menü Kapat

Rödovans Nedir? Rödovans Sözleşmesi Nedir?

Rödovans Nedir?

Rödovans Nedir? | Rödovans Sözleşmesi Nedir? | Rödovans Sözleşmesi | Ticaret Hukuku | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu | İzmir Avukatları | İzmir Ticaret Avukatı | Efes Hukuk Bürosu

Rödovans Nedir?

Fransızca “redevance” kelimesinden dilimize gelen rödovans kelimesi; ayrıcalık ücreti, ayrıcalık tutarı, telif hakkı anlamına gelmektedir. Rödovans uygulamada özellikle maden kirası anlamında kullanılmaktadır.

Rödovans Sözleşmesi ve Şekil Şartları

Rödovans sözleşmesi veya maden kirası sözleşmesi; maden ruhsat sahalarının, işletme hakkının bir kısmı veya tamamının üçüncü kişilere devrini düzenleyen sözleşmelerdir. Rödovans sözleşmesi yasal mevzuatımız kapsamında ayrıca düzenlenmemiş olup; Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında bu sözleşemelere atıf yapılmaktadır.

Ek Madde 7 – Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödövans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmaksızın yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur.

3213 sayılı Maden Kanunu Ek Madde 7

Rödovans, maden ruhsat sahalarının işletme hakkının özü kendisinde kalması koşuluyla hak sahibi tarafından sözleşme ile gerçek veya tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesidir. Bu sözleşme gereğince, rödovans veren, maden ocağının işletilmesini üstlenen özel veya tüzel kişi, ruhsat sahibine, ürettiği her bir ton maden için önceden ödemeyi taahhüt ettiği meblağ kadar bir ücret öder. İşte bu sözleşme ilişkisine rödovans sözleşmesi denilmektedir. Söz konusu sözleşmenin içerik ve koşullarına ilişkin özel bir düzenleme olmamak ile birlikte Yargıtay kararları ve doktrinde Türk Borçlar Kanunu kira hükümlerinin kıyasen kullanılabileceği belirtilmektedir.

Özel bir düzenleme olmaması sebebi ile, herhangi bir şekil şartına tabii olmayan rödovans sözleşmeleri isimsiz, karma bir sözleşmedir. Rödovans sözleşmesiyle maden ruhsatlı sahanın tamamının kullanımı bırakılabileceği gibi, sadece ruhsat sahasının bir kısmı da verilebilir.

Rödovans Sözleşmesinin Tarafları

Rödovans sözleşmesi meden işletme ruhsatı sahibi (ruhsat sahibi) ve maden sahasının işletme hakkını devralan (rödovansçı) arasında kurulan sözleşmelerdir.

Rödovans Sözleşmesi Kapsamında Tarafların Yükümlülükleri

Rödovans sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.

Ruhsat Sahibinin Yükümlülükleri

Türk Borçlar Kanunu kapsamında rödovans sözleşmesinde ruhsat sahibi madenci, rödovansçıya işletmeyi ilgili işletme amacına elverişli olarak teslim etme yükümlülüğü altındadır. Bu kapsamında, Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapılarak onayının alınması ve maden siciline tescilinin sağlanması örnek gösterilebilir.

Maden Yönetmenliği’nin 71. maddesinde belirtildiği üzere ruhsat sahibi madenci, sevk fişini zimmet karşılığında Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alarak rödovanscıya vermelidir. Yine, 3213 sayılı Maden Yasası ve diğer ilgili mevzuat uyarınca ruhsat sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri de ruhsat sahibine aittir.

Rödovansçının Yükümlülükleri

Türk Borçlar Kanunu Madde 278’de de işaret edildiği gibi, rödovansçı maden sahasını iyi bir şekilde işletme borcu altındadır. Akılcı ve gereklerine uygun bir maden işletmesi göstermeyerek, maden rezervini daha sonraki kullanımlar için ulaşılamayacak şekilde tahrip eden rödovansçı, ruhsat sahibine karşı sorumlu olur.

Türk Borçlar Kanunu 279. maddesinde kiracı gibi değerlendirilen rödovansçının maden sahasını, kuyuları ve galerileri iyi bir şekilde muhafaza etmesi ve emniyet tedbirlerini alması şart koşulmuştur. Daha sonradan sahanın terk edilmesi halinde 3213 sayılı Maden Yasasının 32. maddesine göre ruhsat sahibi ödemekle sorumlu olduğu bedeli, kendi faaliyet döneminde yeterli tedbirleri almayan rödovansçıdan tahsil edebilir.

Rödovansçı her yıl kendi faaliyet bölgesi için ilgili yasal mevzuata uygun olarak hazırladığı bilançoyu ruhsat sahibine teslim ederek; bilançoda belirtilen yıllık işletme brüt karına göre tahakkuk edecek Devlet hakkını ve Madencilik Fon İştirakini ruhsat sahibine ödemekle yükümlüdür. Ruhsat sahibi bu bilançodaki brüt kara, kendi aldığı rödovans bedelini de ekleyerek bulunacak yeni bedel üzerinden tahakkuk edecek Devlet Hakkı ve Madencilik Fon İştirakini Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ödemekle yükümlüdür.

Detaylı bilgi veya sorularınız için bizim ile iletişim‘e geçebilirsiniz.

Ticaret Hukukuna ilişkin diğer ilginizi çekebilecek çalışmalarımız;

İzmir Ticaret Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe