Menü Kapat

Ticari İş Nedir?

Ticari İş Nedir?
Ticari İş Nedir?

Ticari İş Nedir | İzmir Ticaret Avukatı

Av. Mustafa Yolcu

Ticari İş Nedir?

Yasal mevzuatımız kapsamında uyuşmazlığa konu bir işin adi iş mi yoksa ticari bir iş mi olduğunun tespiti, uygulanacak hukuk kurallarının belirlenmesi açısından yüksek önem teşkil etmektedir. Türk Ticaret Kanunu Madde 3 kapsamında, Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenen hususlar ile bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari iş olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede ticari iş iki farklı başlık altında incelenebilir. Örnek olarak birden çok kişinin birlikte borçlanmaları hâlinde, bunların alacaklıya karşı müteselsil sorumlu olup olmadıkları veya faiz açısından adi işlerle ticari işler arasındaki farklılıklar gösterilebilir.

Türk Ticaret Kanunu

Madde 3– (1) Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir

TTK’da Düzenlenen Konular

Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenen tüm hususlar ticari iştir. Fakat Türk Ticaret Kanunu kapsamında herhangi bir işletmeyi ilgilendirmeyen konular da düzenleme alanı bulmuştur. Bunlara örnek olarak bını, haksız rekabet veya çatma gibi örnekler gösterilebilir. Bu kapsamda, TTK’da düzenlenen hususlarda, taraflar tacir olmasa dahi ticari iş olarak kabul edilmektedirler.

Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşlem ve Fiiller

Burada ticari işletmeyi ilgilendiren hususların geniş olarak yorumlanması gerekecektir. Ticari yaşamda geçerli olan görüşler uyarınca ticari işletmede yürütülen ticari faaliyet ile doğrudan veya dolaylı olarak bir ilişkisinin bulunduğu kabul edilen tüm işlem ve fiiller, ticari olarak kabul edilmelidir.

Ticari İş Karinesi

Türk Ticaret Kanunu Madde 19 kapsamında, aksi ispat edilinceye kadar tacirin tüm işlemleri ticari iş sayılır.

Türk Ticaret Kanunu

Madde 19– (1) Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır. (2) Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılır.

Yargıtay 20.Hukuk Dairesi Esas: 2014/ 14588 Karar: 2017 / 887

Bu bakımdan, yukarıda yapılan açıklamalar değerlendirildiğinde, talebin trafik kazası nedeniyle maruz kalınan yaralanma nedeniyle oluşan maddi zararın sigorta şirketinden tahsili istemine ilişkin olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanununun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, uyuşmazlığın asliye ticaret mahkemesi görevine girdiği dikkate alınarak … Asliye Ticaret Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Ticari İş Sayılmanın Sonuçları

 • Ticari İlişkilerde Müteselsil Sorumluluk
  İki veya daha fazla kişi, içlerinden yalnız biri veya hepsi için ticari niteliği haiz bir iş dolayısıyla, diğer bir kimseye karşı birlikte borç altına girerse, kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmemişse müteselsilen sorumlu olurlar.
 • Ticari İşlerde Faiz
  Ticari işlerde, daha önce taraflarca kararlaştırılmamış olsa dahi ödünç alanın kapital faizi ödemesi istenebilir.
  Adi ödünç sözleşmelerinde bileşik faiz yasak olmakla birlikte; ticari nitelikteki cari hesaplarda, ödünç sözleşmelerinde bileşik faiz uygulanması mümkündür.
  Merkez Bankasının önceki yıl 31 aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faz oranı yüzde dokuzun üzerinde ise ticari işlerde bu oran üzerinden temerrüt faizi istenilebilir.
 • En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuki Akıbeti
  TTK Madde 1530 kapsamında, ticari bir sözleşme uyarınca yerine getirilmesi gereken edimler için kanunun veya yetkili makamların koymuş olduğu en yüksek sınırı aşan sözleşmeler en yüksek sınır üzerinden yapılmış sayılır; sınırı aşan edimler hata ile yerine getirilmiş olmasa bile, geri alınır.
 • Ticari İşlerde Zamanaşımı
  TTK Madde 6 kapsamında ticari hükümler koyan kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri, kanunda aksine düzenleme yoksa, sözleşme ile değiştirilemez. Fakat taraflar alacağın muaccel olacağı tarihi serbestçe kararlaştırabilmeleri sebebi ile zamanaşımının başlama tarihini de ileriye alabilirler.

Konuya ilişkin hukuki uyuşmazlıklarınız için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Ticaret Hukukuna ilişkin diğer ilginizi çekebilecek çalışmalarımız;

İzmir Ticaret Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe