Menü Kapat

Tacir Ne Demek?

Tacir Ne Demek

Tacir Ne Demek?

tacir
isim, eskimiş, (ta:cir), Arapça tācir
Ticaretle uğraşan kimse, tüccar

Türk Dil Kurumu tarafından ticaret ile uğraşan kimse olarak tanımlanan tacir, Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında “bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişi” olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda tacir sayılabilmek için bir ticari işletme mevcut olmalı ve söz konusu işletme belirli bir kişi adına işletilmelidir.

Ticaret şirketlerinde ise, şirketin tüzel kişiliğinin bulunması sebebi ile işletme şirket adına işletilmektedir. Burada şirket yöneticisi ve ortaklar değil, şirket tüzel kişiliğinin kendisi tacir olarak kabul edilmektedir.

Reşit olmayan kişiler veya kısıtlı kimselerce yasal temsilcileri aracılığı ile işletilen ticari işletmelerde de küçük ve kısıtlılar tacir sayılırlar.

Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları

 1. İflasa Tabil Olma
  Tacirler TTK kapsamında her türlü borçlarından ötürü iflasa tabidir.
 2. Ticaret Siciline Kaydolma
 3. Odalara Kaydolma
 4. Ticaret Ünvanı Seçme ve Kullanma
 5. Ticari İş Karinesine Tabi Olma
 6. Ticari Örf ve Adete Tabi Olma
 7. Ticari Defter Tutma
 8. Basiretli İş Adamı Gİbi Davranma
 9. Ücret ve Faiz İsteme
 10. Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe
 11. Fatura Verme
 12. Fatura ve Teyit Mektubuna Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etme
 13. İhbar ve İhtarları Belirli Şekilde Gerçekleştirme
 14. Hapis Hakkını Kullanırken Bir Takım Kolaylıklardan Yararlanma

İlgili Mevzuat

Türk Ticaret Kanunu

 1. Genel olarak
  Madde 12-
  (1) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. (2) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. (3) Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu
  olur.
 2. Küçük ve kısıtlılar
  Madde 13-
  (1) Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilci, tacir sayılmaz. Tacir sıfatı, temsil edilene aittir. Ancak, yasal temsilci ceza hükümlerinin uygulanması yönünden tacir gibi sorumlu olur. Ticaret yapmaktan menedilenler
  Madde 14- (1) Kişisel durumları ya da yaptığı işlerin niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri dolayısıyla, kanundan veya bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da başka bir kişinin veya resmî bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay almadan bir ticari işletmeyi işleten kişi de tacir sayılır. (2) Birinci fıkraya aykırı hareketin doğurduğu hukuki, cezai ve disipline ilişkin sorumluluk saklıdır.
 3. Esnaf
  Madde 15-
  (1) İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır. Ancak, tacirlere özgü 20 ve 53 üncü maddeler ile Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü bunlara da uygulanır.

Yargıtay Kararları

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi  2015/10504 E.,  2016/6048 K.

T.T.K.’nun ….maddesine göre “bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir.” Aynı Yasa’nın ….maddesi hükmünce de; “iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleri tacir değildir.” düzenlemesi yer almaktadır. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanun’unun …’üncü maddesinde, Esnaf ve sanatkâr, ister gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseler olarak ifade edilmiştir. Ayrıca ….’nun 1463.maddesinde de, önce ….maddeye gönderme yapılarak, Bakanlar Kurulunun bu konuda kararname çıkarması halinde onlarda gösterilen miktardan aşağı gayrisafi geliri bulunan sanat ve ticaret erbabından başka hiç kimse kanunun ….maddesinde tarif edilen esnaftan sayılamaz denmek suretiyle tacir veya esnafın hangi kriterlere göre saptanacağı açık bir biçimde gösterilmiştir… Bu durumda mahkemece, yukarıda açıklanan hususlar göz önünde bulundurularak davalının tacir olup olmadığı hususu araştırılıp, davalının tacir olması durumunda faizin hesabında .…nun 88 ve 120. maddesindeki sınırlamalarının etkili olmayacağı gözetilerek faizin hesaplanması gerekirken bu husus üzerinde durulmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığından hükmün BOZULMASI gerekmiştir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2017/4352 E. 2018/5512 K.

Somut olayda; takip dayanağı bonoda keşideci ve lehtar gerçek kişi olup dosyada tacir olduklarına ilişkin belge bulunmadığına göre, … Mahkemelerinin yetkili kılındığına dair yetki kaydı geçersizdir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Ticaret Hukukuna ilişkin diğer ilginizi çekebilecek çalışmalarımız;

İzmir Ticaret Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe