Menü Kapat

Sıra Cetveline İtiraz

Sıra Cetveline İtiraz

Sıra Cetveline İtiraz | İzmir İcra Avukatı

Sıra Cetveline İtiraz Davası

İcra dairesi tarafından alacaklıların sıraya konularak yayınlandığı belgeye sıra cetveli denmekte olup; bir alacaklı icra dairesi tarafından hazırlanan sıra cetvelindeki alacağın miktarı ve sırasına itiraz etmek istiyorsa bunu İcra İflas Kanunu Madde 235 kapsamında açacağı bir dava ile gerçekleştirmek zorundadır. Bu davada davacı itiraz etmekte olan alacaklı, davalı ise alacağına veya sırasına itiraz edilendir.

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu

Madde 235 – “Sıra cetveline itiraz edenler, cetvelin ilanından itibaren on beş gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya mecburdurlar. 223 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü mahfuzdur. Bu davaya bakan mahkeme, davacının isteği halinde ikinci alacaklılar toplantısına katılıp katılmaması ve ne nispette katılması gerektiği konusunda 302nci maddenin altıncı fıkrasına kıyasen on beş gün zarfında karar verir. İtiraz eden, talebinin haksız olarak ret veya tenzil edildiğini iddia ederse dava masaya karşı açılır. Muteriz başkasının kabul edilen alacağına veya ona verilen sıraya itiraz ediyorsa davasını o alacaklı aleyhine açar. Bir alacağın terkini hakkında açılan dava kazanılırsa, bu alacağa tahsis edilen hisse dava masrafları da dahil olduğu halde sıraya bakılmaksızın alacağı nispetinde itiraz edene verilir ve artanı da diğer alacaklılara sıra cetveline göre dağıtılır. Dava basit yargılama usulü ile görülür. Ancak, itiraz alacağın esas veya miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair ise şikayet yoluyla icra mahkemesine arz olunur.”

Sıra Cetveline İtiraz Süresi

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu Madde 235 kapsamında ilan tarihinden itibaren 15 günlük hak düşürücü bir süre ön görülmüş olup; sıra cetveline itiraz davasının bu süre içerisinde açılması gerekmektedir.

Yetkili Mahkeme

Sıra cetveline itiraz davaları yasal süresi içerisinde iflasa karar verilen yer ticaret mahkemesinde açılmalıdır.

Emsal Mahkeme Kararları

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2015/3239 K. 2015/8329

Haciz yolu ile takiplerde düzenlenen sıra cetveline itiraz davalarında ise, kıyasen uygulanması gereken İİK’nın 235/3. maddesi uyarınca sıra cetvelinin iptaline değil, davalıya ayrılan payın, yargılama giderleri ve vekalet ücreti de dahil olmak üzere öncelikle davacıya ödenmesine, artan kısım bulunması halinde, davalıya bırakılmasına karar verilmesi gerekir. Sıra cetveline itiraz davaları sonunda verilen hüküm, sadece davanın tarafları bakımından sonuç doğurur ve verilen kabul kararı ile durumun tespiti ile yetinilmeyip, eda hükmü kurulmalıdır.Mahkemece, sıra cetveline alacağın esas ve miktarına yönelik olan muvazaa iddiası ile itirazda bulunulduğu kabul edilerek, hüküm kurulduğuna göre, davalıya ayrılan payın, yargılama giderleri ve vekalet ücreti de dahil olmak üzere öncelikle davacının alacaklı olduğu icra dosyalarına ödenmesine, artan kısım bulunması halinde davalıya bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde, açıklanan ilkeyi tam olarak karşılamayacak şekilde hüküm kurulması hatalı olmuştur. Diğer yandan, İİK’nın 142/1. maddesi hükmüne göre “Cetvel suretinin tebliğinden yedi gün içinde her alacaklı takibin icra edildiği mahal mahkemesinde alakadarlar aleyhine dava etmek suretiyle cetvel münderecatına itiraz edebilir”. Bu hükümle, sıra cetvelinde yer alan bir alacaklının, pay ayrılmış diğer alacaklıların alacağının esas ve miktarına itiraz etmeleri düzenlenmiştir. Sıra cetveline itiraz davasında takip borçlusunun alacaklı sıfatı bulunmadığından ve kendisine pay ayrılmadığından davalı sıfatı bulunmamaktadır. Bu davalar, davalı alacaklı ile dava dışı olması gereken borçlu arasında alacağın muvazaalı oluşturulduğu ve davacı alacaklıdan mal kaçırma amacı güdüldüğü iddiasına dayalı davalardır. Somut olayda davacının, borçluyu da hasım olarak gösterdiği anlaşıldığından mahkemece, borçlu ile ilgili davanın, bu davalının pasif husumet sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmemesi doğru olmamıştır. …hükmün BOZULMASINA…

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2015/8167 K. 2017/3666

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, alacağın 4.sıraya kaydedildiğine dair iflas idaresi kararının yetki belgesi ile yetkilendirilen davacı vekili Avukat …22.02.2013 tarihinde tebliğ edildiği halde davanın İİK’nın 235. maddesine uyarınca hak düşürücü süreden sonra 12.03.2013 tarihinde açıldığı gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilinin temyiz istemi üzerine, Dairemizin 10.06.2015 tarih ve 2015/623 E., 2015/4435 K. sayılı ilamıyla, onanmıştır.

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek benzer çalışmalarımız;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe