Menü Kapat

İcra Dosyası Kapatılırken İzlenebilecek Yollar

icra dosyası kapatma

İcra Dosyası Kapatma | İcra Hukuku | İcra Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu

İcra dosyalarının gerekli özen ve dikkati göstererek izlenecek yollar sayesinde çok daha düşük ücretler ödenerek kapatılabilmesi mümkündür. İcra dosyalarının ödeme yapılarak kapatılması aşamasında 2 farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler icra dairesine doğrudan ödeme ve yapılması ve dosyanın alacaklısına veya avukatına haricen ödeme yapılmasıdır.

1. İcra Dairesine Doğrudan Ödeme İle İcra Dosyası Kapatma

Alacaklı tarafından borçluya usulüne uygun gönderilen ödeme emrinde ödenecek tutar ile paranın ödeneceği icra müdürlüğünün banka IBAN numarası bilgileri yer alır. Söz konusu ödemenin ise bu IBAN hesabına açıklamalı şekilde yapılması belirtilir.

Ancak söz konusu ödeme veya icra emrinde yer alan miktarların doğrudan ödenmesi dosyanın kapatılması için yeterli değildir. Zira borçluya gönderilen ödeme/icra emrinde ödenecek tutara ilaveten vekâlet ücreti, faiz, harç ve masraflar eklenecek olup bu masraflara ödeme emrinde yer verilmez. Bir başka anlatımla borçlulara gelen ödeme veya icra emrindeki tutar icra dairesine yatırılmış olsa bile bu tutar asıl borca ilişkindir. Alacaklının takip açarken yapmış olduğu masraflar, takip sonrası işleyen faiz, tebligat giderlerine ilişkin tutarlar ve vekalet ücreti gibi borca dahil olup ödenmesi gereken diğer borç kalemleridir.

Bu sebeple dosyanın, ödeme yapılacak olduğu tarihe ilişkin icra müdürlüğünce düzenlenmiş kapak hesabına bakılarak hesapta yer alan bakiye kısmının tamamının icra dosyasına ödenmesi gerekmektedir. Kapak hesabı ise kısaca, ödeme yapılacağı günkü güncel borcu ifade etmektedir.

Dosya kapak hesabında ödeme/icra emrinde yer alan miktardan farklı olarak takipte kesinleşen miktar, tahsil harcı, başvurma harcı, vekalet ücreti, faiz ve dosyada yapılan masraf miktarı da yer almaktadır. Bunların dâhil edilmediği ve salt ödeme emrinde yer alan tutarın ödenilmesi ile yetinilmesi halinde eksik ödeme yapılması nedeniyle dosyanın kaydının kapatılmasını mümkün olmayacaktır. Ayrıca gönderilen icra emrinde yazan salt miktarın dosyaya ödenmesi halinde kalan bakiye üzerinden haciz işlemleri başlatılabilir. Zira kısmi tutarda borç ödenmiş sayılacak olup kalan tutarlar için haciz uygulanmasına imkan tanınacaktır.

2. Haricen Ödeme Yapılması İle İcra Dosyası Kapatma

Bir diğer yöntem ise Haricen Ödeme ile alacaklıya veya vekiline ödeme yapılarak dosyanın kapatılmasıdır. Bu ödeme yönteminde ise borçluya icra müdürlüğünce gönderilen ödeme/ icra emri üzerine borçlu, alacaklı tarafla veya avukatı ile iletişime geçerek borcu ödemek istediğini beyan eder. Kapak hesabına göre istediği herhangi bir miktar üzerinden alacaklı ile anlaşarak icra dairesinin IBAN hesabına değil de doğrudan alacaklıya veya vekiline parayı göndererek dosyanın haricen tahsille kapatılması sağlanır. Elbette belirtmek gerekir ki alacaklının borç tutarını düşürmek gibi bir mecburiyeti yoktur. Bu yöntem, icra dosyasında her geçen gün işleyen faizin önüne geçerek varsa hacizleri bir an önce kaldırtmak için de tercih edilebilir.

Bu yöntemin uygulanmasında daha önce de belirtmiş olduğumuz icra müdürlüğünce düzenlenen kapak hesabında yer alan takipte kesinleşen miktar, vekalet ücreti, faiz ve dosyada yapılan masraf miktarıyla bağlılık yoktur. Bu bakımdan taraflar dosya hesabına bağlı kalacak olsa dahi alacaklı ile pazarlık edebilme imkanı olması sebebiyle diğer yönteme göre iki taraf için de daha kârlı bir yöntem olduğu söylenebilir.

Bu yöntem uygulanırken alacaklı ile borçlu yukarıda belirtilen kalemler üzerinde kendi aralarında bir bakiye belirleyerek anlaşabilir. Bunun üzerine icra dosyasına alacaklının “Haricen Tahsille Dosyanın Kapatıldığına” ilişkin UYAP üzerinden dosyaya bildirimde bulunmasıyla birlikte haricen tahsil harcı ödenmek suretiyle dosya kapatılmış olur. Akabinde, alacaklı veya alacaklının avukatı borcu tahsil ettikten sonra icra dairesine durumu bildirir, icra dairesinin dosyanın kapatılması ve varsa hacizleri kaldırması için uygun gördüğü tahsil harcını öder. Akabinde ise borçlunun herhangi bir malvarlığında mevcut olan hacizler kapatılır, icra dosyası kapatılır.

İcra Borçları Ödenirken Hangi Yollar Tercih Edilmeli

Esasında iki taraf için de söz konusu icra dosyasının haricen ödeme yöntemiyle kapatılması daha makuldür. Çünkü; haricen ödeme yönteminde tarafların arasında pazarlık yapma imkânı bulunmaktadır. Takipte kesinleşen miktar, takipte mevcut vekalet ücreti, faiz gibi kalemlerde alacaklı ile borçlunun pazarlık etme imkanı vardır. Devletin alacağı tutarlar dışında yer alan tutarlar için yapılacak olan bu pazarlığa ilgili icra müdürlüğü karışmamaktadır. Haricen ödeme yönteminin bir diğer büyük avantajı, tarafların haricen ödeme üzerine anlaşması ve haricen tahsil bildirimini dosyaya yapılması halinde, icra dairesince kesilecek tahsil harcı yarı yarıya düşmektedir.

Tahsil harcının yanı sıra haricen ödemeyle kapatılan icra dosyasında alacaklının ödemekle yükümlü olduğu %2’lik cezaevi harcı talep edilmemektedir. Bununla birlikte, haricen ödeme yapılması yönteminde alacaklı tahsil bildirimi yapmazsa icra dosyası açık kalacak ve her an borçlu aleyhine haciz işlemi hakkınızda uygulanabilecektir. Bu sebeple icra dosyasının icra müdürlükleri nezdinde kapatılmasının sağlanması borçluya hakkında tekrar haciz yapılmasını önleyeceğinden, haricen yapılan ödeme akabinde alacaklı tarafından ilgili icra dosyasına haricen tahsil bildiriminde bulunulması ve gerekli tahsil harcı dosyaya yatırılarak dosya kaydının kapatılması mutlaka sağlanmalıdır. Bu sebeple de her ne kadar haricen ödemeler daha avantajlı olsa da yapılacak ödemelerin banka kanalı ile yapılması ve açıklamaya icra dairesi ile dosya numarasının yazılması da ispat açısından yeterli olacaktır.

Yukarıda detaylandırdığımız üzere ileride geri dönülmesi güç bir hak kaybına uğramamak ve dosya masrafından fazla ücretler ödememek için icra takiplerinde mutlaka bir avukatla çalışmak elzemdir. Konuya ilişkin tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek benzer çalışmalarımız;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe