Menü Kapat

Hacze İştirak Nedir?

Hacze İştirak Nedir
Hacze İştirak Nedir?

Hacze İştirak Nedir – İzmir Avukat

Borçluya ait bir malı önce haczeden alacaklının haczine, aynı borçlunun alacaklılarının da bu hacze katılmasıdır. Aynı mal için, birden fazla haciz konulması hâlinde hacze iştirak gündeme gelir. Hacze takipli iştirak olabileceği gibi, yasada belirtilen nedenlerin varlığı hâlinde hacze takipsiz iştirak de mümkündür.

Hacze iştirak, satılan malın bedeli icra veznesine girinceye kadar istenebilir. İcra Müdürü hacze iştirak talebinde bulunanın haciz isteme yetkisinin gelip gelmediğini inceler. Haciz isteme yetkisi gelmiş ise, İİK’nın 100. maddesindeki koşulların varlığı hâlinde talebi kabul eder. Haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. Haciz talebi kanuni müddeti içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse de dosya işlemden kaldırılır. Bu durumda sadece takip dosyası işlemden kaldırılır, takip düşmez. Yenileme talebi üzerine alacaklı aynı takip dosyası üzerinden yeniden haciz isteyebilir.

Hacze İştirak Usulü:

İcra İflas Kanunu Madde 100 – İlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklılar :

1- İlk haciz ilâmsız takibe müstenitse takip talebinden ve ilâma istinat ediyorsa dava ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına,

2- Yukarıki fıkrada yazılı tarihlerden önce açılmış bir dava üzerinden alınan ilama,

3- Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmî veya tarih ve imzası tasdikli bir senede,

4- Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya istinat eden alacaklılardır. Bu suretle iştirak halinde icra dairesi müracaat üzerine aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek nisbette ilave suretile hacizler yapar. Bunların haricindeki alacaklılar ancak evvelki dereceden artacak bedeller için hacze iştirak edebilirler.

Dolayısıyla hacze iştirakin şartları şu şekilde özetlenebilir;

1.Hacze iştirak edecek alacaklı borçluya karşı bir takip başlatmış ve bu takibi kesinleştirmiş olmalıdır. Dolayısıyla alacaklı, haciz isteme yetkisine sahip olmalıdır.

2.Hacze iştirak edecek alacaklının alacağı ilk haciz ilamsız takibe dayanıyorsa, ilk haczin takip talebinden önce; ilk haciz ilamlı takibe dayanıyorsa ilamın verilmiş olduğu davanın açıldığı tarihten önce doğmuş olmalıdır.

3.Alacak kanunda sayılan belgelerden birine dayanmalıdır. Bu bağlamda alacak aşağıda sayılan belgelerden biriyle ispat edilmelidir.

4. İlk haciz ilamsız takipse takip talebinden ve ilamlı takipse dava tarihinden önce yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikası, dava üzerine alınan ilam, dava tarihinden önceki tarihli resmi veya tarih ve imzası tasdikli bir senet, dava tarihinden önceki tarihli resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya belge.

Hacze İştirakta İtiraz Usulü:

Hacze iştirak etmek isteyen alacaklı iştirak talebinde bulunduğunda icra dairesi, borçlu ve alacaklılara iştirak talebini bildirir. Zira bu durumdan aleyhine olacak şekilde borçlu ve alacaklı etkilenecektir. Borçlu veya alacaklılar; bu talebin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmezlerse hacze iştirak talebi kesinleşir. İtiraz ve dava prosedürü borçlunun eşinin evlilik ilişkisinden kaynaklı alacakları; velayet, vesayet altındaki küçüğün vasi veya veliden kaynaklanan alacakları bakımından geçerlidir. İtiraza ilişkin açılacak davaya basit yargılama usulüne göre bakılır.

Hacze İştirak İle İlgili Yargıtay Kararları

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2015/6843 K. 2017/3309 T. 20.11.2017

Kamu alacağının hacze iştiraki açısından ilk haczin dayandığı alacağın niteliği ile ilgili bir ayrım yapılmadığından ilk haczin dayandığı alacak hangi sebepten doğarsa doğsun kamu alacağı için satıştan önce haciz konulmuşsa ilk hacze iştirak eder. Üçüncü kişiden sonra birden çok kamu alacaklısı tarafından haciz konulması halinde, haciz sahibi bütün kamu alacaklılarının ilk hacze iştirakinin kabulü gerekir.

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2016/1096 K. 2017/977 T. 30.3.2017

Asıl ve birleşen davalar sıra cetveline şikayete ilişkindir. Mahkemece, dosya kapsamına göre, asıl dosyada şikayet olunana 44. sırada yer verildiği, adı geçen şikayetçinin kendisinden öncekilerin sırasına itiraz etmediği, şikayete konu sıra cetveli iptal edilse dahi bu şikayetçiye pay ayrılmayacağından, şikayetinde hukuki yararı bulunmadığı; birleşen dosyada şikayetçi icra dosyalarındaki tarihlerin hatalı olduğunu iddia etmiş ise de takip borçlularının sürelerden feragat etmesinin üçüncü kişilere tesir etmeyeceği, ödeme süresinin dolduğu gün itibariyle ihtiyati haczin kesin hacze dönüşeceği, alacağının dayanağı olan belgelerin de İİK’nın 100. maddesi anlamında hacze iştirak hakkı vermeyeceği; diğer birleşen dosyada şikayetçi vergi dairesinin şikayetinde haklı olduğu, 6183 Sayılı Yasa’nın 21. maddesine göre ilk hacze iştirak hakkı bulunduğu gerekçesiyle, asıl ve birleşen bir dosyadaki şikayetlerin reddine, diğer birleşen dosyadaki şikayetin kabulüyle sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2015/6450 K. 2016/4302 T. 3.10.2016

Dava, sıra cetveline şikayete ilişkindir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 69. maddesinde; “Her amme idaresi, diğer bir amme idaresi tarafından yapılan hacizlere, amme alacağı bu haciz tarihinden önce tahakkuk etmiş olmak şartiyle, haczedilen mallardan herhangi biri paraya çevrilinceye kadar iştirak edebilir. Hacze iştirak halinde, hacizli malın bedelinden ilk önce haczi yapan dairenin alacağı tahsil olunur. Artanı hacze iştirak tarihi sırası ile alacaklarına mahsup edilmek üzere, hacze iştirak eden dairelere ödenir.” hükmünü içermektedir. Somut olayda Karaman İcra Müdürlüğünün dosyasında düzenlenen sıra cetvelinde Karaman Vergi Dairesinin hacizleri şikayetçinin haczinden öncedir. Bu nedenle öncelikle ödenmesi gerekir. Sıra cetvelinin bu nedenle iptali gerekirken garameye tabi tutulması doğru görülmemiştir.

İlginizi çekebilecek benzer çalışmalarımız;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe