Menü Kapat

İcra Daireleri Başkanlığı’nın Görevleri

İcra Daireleri Başkanlığı'nın Görevleri
İcra Daireleri Başkanlığı’nın Görevleri

İcra Daireleri Başkanlığı’nın Görevleri – İzmir Avukat

8 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazetede “İcra Daireleri Kuruluş ve Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’na dayanılarak hazırlanan yönetmelik ile İcra Daireleri Başkanlığı kurumu ve görevleri düzenlendi.

İcra Daireleri Başkanlığının Kuruluşu ve Yetki Çevresi

Yönetmeliği 4. maddesi ile İcra Daireleri Başkanlığının yıllık gelen dosya sayısı yüz bin ve üzeri olan illerde İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi ve Adalet Bakanı’nın onayıyla yetki çevresi de belirlenmek suretiyle İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilir şeklinde düzenlenmiştir.

İcra Daireleri Başkan ve Başkan Yardımcısının Atanmaları Nasıl Yapılır?

Yine yönetmelik kapsamında İcra daireleri başkanlığına atanabilmek için;

 • Adli yargı hâkim veya Cumhuriyet savcısı olma,
 • Başkanlar için birinci sınıf olma, icra daireleri başkan yardımcılığına ise birinci sınıfa ayrılma,
 • İlgili adayların muvafakatleri,
 • Bakanlıkça atama kararı gerekmektedir.

İcra daireleri başkanı ve başkan yardımcıları hakkında, İcra ve İflâs Kanununda hüküm bulunmayan hâllerde Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan hâkimlere ilişkin hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

İcra Daireleri Başkanlığı’nın Görevleri Nelerdir?

Yönetmeliğin 7. maddesi ile icra daireleri başkanlığının görevleri düzenlenmiş olup; bunlar:

 • İcra ve iflâs dairelerini daimî gözetim ve denetim altında tutmak.
 • İcra ve iflâs dairelerinin idari işlerine bakmak.
 • İcra ve iflâs dairelerinin verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Büronun denetimini yapmak.
 • Adalet müfettişlerince ve Cumhuriyet savcılarınca icra ve iflâs dairelerinde yapılan denetimler sonucunda düzenlenen denetim raporlarında belirtilen eksik, hatalı ve yanlış uygulamaların giderilmesi ve tekrar etmemesi için gerekli tedbirleri almak.
 • İcra ve iflâs dairelerinin iş bölümünü onaylamak.
 • İcra ve iflâs dairesi açılmasını, kapatılmasını veya icra ve iflâs işlerinin bir dairede birleştirilmesini Başkanlığa teklif etmek.
 • İflâs dairesi bulunmayan mahallerde ihtiyaç hâlinde iflâs işlerine bakacak icra dairesini belirleyerek Başkanlığın onayına sunmak.
 • İcra ve iflâs dairelerine gelen takip ve diğer işlerin; daireler arasında eşit ve adil dağıtılması, kalitenin artırılması, etkin, hızlı ve verimli bir iş ortamının sağlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen tevzi kriterlerini uygulamak ve bu kriterlere ilişkin önerilerini Başkanlığa bildirmek.
 • Aynı mahalde birden fazla icra ve iflâs dairesi bulunan yerlerde icra personeli ile diğer personelin hangi dairede görev yapacağına karar vermek, bir ayı geçen daireler arası görevlendirmeleri karar tarihinden itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirmek.
 • İcra başmüdürü ve icra müdürünün herhangi bir nedenle görevde bulunamaması hâlinde icra müdürlüğüne aynı mahalden kimin vekâlet edeceğine karar vermek ve karar tarihinden itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirmek.
 • İcra ve iflâs dairelerinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibinin bulunmaması hâlinde yetki çevresindeki icra kâtipleri arasından geçici görevlendirme yapmak ve karar tarihinden itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirmek.
 • İcra ve iflâs dairelerinde çalışmak üzere görevlendirilen diğer personelin hangi dairede görev yapacağını belirlemek.
 • İcra ve iflâs dairesi başmüdürünün veya başmüdürün bulunmadığı yerlerde icra müdürünün yıllık izin talepleri ile tüm icra personelinin Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (C) fıkrası gereğince mazeret izni taleplerini değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak.
 • İcra personelinin hastalık raporlarının Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu incelemek ve gerektiğinde bu hususa ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
 • Başkanlığın teklifi üzerine Bakanlıkça ataması yapılan aday memurların adaylık eğitimlerine ve asli memurluğa atanmalarına ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak.
 • Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen personel ile ilgili Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda sözleşme imzalamak, sözleşmelerin feshine veya yenilenmemesine ilişkin teklifleri sunmak.
 • İcra ve iflâs dairelerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak her yılın Ocak ve Temmuz aylarında faaliyet raporu düzenleyerek Başkanlığa sunmak.
 • Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda lisanslı yediemin depolarını denetlemek.
 • Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yerine getirmek.

İcra Daireleri Başkanının Görevleri Nelerdir?

İcra daireleri başkanının görevleri yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilmiş olup; aşağıdaki gibidir:

 • İcra daireleri başkanlığını yönetmek ve temsil etmek.
 • İcra ve iflâs dairelerinin daimî gözetim ve denetimini yapmak.
 • İcra ve iflâs dairelerinin idari işlerine bakmak.
 • İcra ve iflâs dairelerinin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak, bu konuda gerekli tedbirleri almak.
 • İcra ve iflâs daireleri arasında koordinasyonu sağlamak ve planlamalar yapmak.
 • İcra daireleri başkanlığınca 7 nci maddede düzenlenen hususlara ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmek veya yapılmasını sağlamak.
 • İcra daireleri başkanlığının iş bölümünü yapmak.
 • Büronun uyumlu, verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Doğru ve güvenilir adli istatistikler elde edilebilmesi amacıyla verilerin sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesini sağlamak ve denetlemek.
 • Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yapmak.

İcra Daireleri Başkanlığının Denetimi Nasıl Yapılır?

İcra Daireleri Başkanlığı, adalet bakanlığı müfettişleri tarafından yapılacak denetime tabiidir.

İcra ve iflâs Dairelerinin Denetimi Nasıl Yapılır?

Yönetmelik ile icra ve iflâs dairelerinin, icra daireleri başkanlığının daimî gözetimi ve denetimi altında olduğu düzenlenmiştir. İcra daireleri başkanlıkları görevlerini fiili olarak gerçekleştirebilecekleri gibi UYAP sistemi üzerinden de yerine getirir.

İlginizi çekebilecek benzer çalışmalarımız;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

İlginizi çekebilecek benzer çalışmalarımız;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe