Kategori arşivi: Tüketici Hukuku

Tüketici Hakem Heyeti Sınırı 2022

Tüketici Hakem Heyeti Sınırı 2022
Tüketici Hakem Heyeti Sınırı 2022

Tüketici Hakem Heyeti Sınırı 2022 | İzmir Avukat

27 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile vergi, harç ve ceza tutarları için yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. Konuya ilişkin Resmi Gazetede açıklama yapılmamış olmakla birlikte, yeniden değerleme oranında bedel arttırımına gidilmesi beklenmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti 2022 Parasal Sınırları.

2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

 • a) İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 10.283 Türk Lirasının altında
 • b) Büyükşehir statüsünde olan illerde İl Tüketici Hakem Heyetleri için 10.283 Türk Lirası ile 15.431 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda,
 • c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin İl Tüketici Hakem Heyetleri için 15.431 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda,
 • ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde İl Tüketici Hakem Heyetleri için 10.283 Türk Lirası ile 15.431 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda görevlidir.

Hakem Heyetine Kimler Başvurabilir?

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Tüketici Hakem Heyetleri gerçek kişilerin gerçekleştirdiği tüketici işlemlerinden doğan uyuşmazlıkları incelemekle yetkilidir. Bu kapsamda tüketici işlemine konu uyuşmazlığın tarafları başvuruda bulunabilir.

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında hazırlamış olduğumuz diğer yazılarımız için;

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: info@efeshukuk.com

Telefon: +90 553 463 7079

Ön Bilgilendirme Formu Nedir?

Ön Bilgilendirme Formu Nedir?

Ön Bilgilendirme Formu Nedir? | İzmir Avukat

Ön Bilgilendirme Formu Nedir?

Ön bilgilendirme formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında esasları düzenlenmiş bir yasal zorunluluk olup; sözleşmenin imzalanması öncesinde; satıcı tarafından tüketiciye sunulmalıdır. Ön bilgilendirme formunun arkasında yatan amaç, uzun ve karmaşık sözleşmeler ile tüketicinin metinlerde kaybolmasını önleyerek; kötü niyetli şart ve koşulların sözleşme öncesinde net bir şekilde belirtilmesidir.

Mesafeli Satış Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme

Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği kapsamında tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmek zorundadır.

 • Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 • Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
 • Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,
 • Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,
 • Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
 • Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,
 • Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,
 • Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,
 • Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
 • Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
 • Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,
 • Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
 • Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
 • Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme

 Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik kapsamında satış sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce aşağıdaki hususları içeren, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenen ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunludur:

 • Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,
 • Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,
 • Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak peşin ve taksitli toplam satış fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,
 • Varsa faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran,
 • Tüketicinin cayma ve sözleşmeden dönme hakkına ilişkin bilgiler,
 • Konutun teslim tarihi,
 • Verilecek teminata ilişkin bilgiler,
 • Yapı ruhsatının alınış tarihi,
 • Yönetim planına uygun olarak genel giderlere katılıma ilişkin bilgiler.

Yukarıda yer alan bilgileri içeren ön bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesi verilir.

Paket Tur Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği kapsamında sözleşmenin kurulmasından önce katılımcıya ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur. Katılımcıya sunulan broşür veya ekinde; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı, ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerinin yanı sıra, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında bulunması halinde, aşağıdaki bilgilerin de yer alması zorunludur:

 • Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri.
 • Kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri ve yerleri.
 • Konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırma Türkiye’de uygulanandan farklı ise bu farklılığa ilişkin uyarı.
 • Yemek planı.
 • Yolculukta izlenecek güzergâh.
 • Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgi.
 • Paket turun düzenlenmesi için asgari bir katılımcı sayısı öngörülmüşse bu sayı ve bu sayıya ulaşılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih.
 • Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi.
 • Turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi.

Katılımcıya verilen broşürde yer alan bilgiler paket tur düzenleyicisi ve aracısı için bağlayıcıdır.

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında hazırlamış olduğumuz diğer yazılarımız için;

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: info@efeshukuk.com

Telefon: +90 553 463 7079

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir?

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir?

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir? | İzmir Avukat

Mesafeli sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri ifade etmektedir. Satıcı ve tüketicinin aynı yerde bulunmadan satın almayı gerçekleştirdiği internet üzerinden veya telefon aracılığı ile satış gerçekleştirme mesafeli sözleşmelere örnek gösterilebilir.

Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü

Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmek zorundadır.

Cayma Hakkı

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının istisnaları

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Sözleşmenin İfası ve Teslimat

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının birinci fıkrada yer alan yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

Zarardan Sorumluluk

Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

Konuya ilişkin danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında hazırlamış olduğumuz diğer yazılarımız için;

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: info@efeshukuk.com

Telefon: +90 553 463 7079

Genel İşlem Koşulları Nedir?

Genel İşlem Koşulları Nedir? | İzmir Avukat

Tanımı

Türk Boçlar Kanunu kapsamında genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri olarak tanımlanmaktadır. Bu koşulların, sözleşme metninde veya ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve şekli, nitelendirmede önem taşımaz. Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin bire bir aynı olmaması, bu sözleşmelerin içerdiği hükümlerin, genel işlem koşulu sayılmasını engellemez.

Genel işlem koşulları içeren sözleşmeye veya ayrı bir sözleşmeye konulan bu koşulların her birinin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin kayıtlar, tek başına, onları genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz.

Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de, niteliklerine bakılmaksızın uygulanır.

Yazılmamış Sayılma

Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme imkânı sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine bağlıdır. Yani sözleşme kapsamında tüketici aleyhine düzenlenen hususlara ilişkin tüketiciye açıkça bilgi verilmemesi ve bunu öğrenme imkanı verilmemesi durumunda, genel işlem koşulları yazılmamış sayılır.

Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem koşulları da yazılmamış sayılır. Sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda düzenleyen, yazılmamış sayılan koşullar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.

Yorumlanması

Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır.

Tek Taraflı Değiştirme Yasağı

Genel işlem koşullarının bulunduğu bir sözleşmede veya ayrı bir sözleşmede yer alan ve düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel işlem koşulları içeren sözleşmenin bir hükmünü değiştirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi veren kayıtlar yazılmamış sayılır.

İçerik Denetimi

Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz.

Yargıtay Kararları

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/855 K. 2016/187

Genel işlem şartları, sözleşme taraflarından birinin, ileride kuracağı sözleşmelerde karşı âkidine değiştirmeden kabul edilmek üzere sunma niyetiyle, önceden, tek yanlı olarak saptadığı sözleşme koşullarıdır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, genel işlem şartlarının varlığını kabul edebilmek için bazı unsurların gerçekleşmiş olması aranır. Genel işlem şartları kural olarak bir sözleşmenin içeriğini düzenlemek üzere hazırlanırlar ve bu faaliyet tek taraflı olarak sözleşmenin kurulmasından önce gerçekleşir. Amaç, birden fazla sözleşme ilişkisinde kullanılacak şartları saptamak ve bunları karşı âkidin müdahalesine imkan tanımadan bir kül olarak sözleşmeye dahil etmektir. Bu şartların nasıl hazırlandığı, kağıda dökülüp dökülmediği, yazı türü, metnin sözleşme metnine dahil olup olmadığı gibi hususlar genel işlem şartı nitelendirmesi açısından önem taşımaz. Genel işlem şartlarının varlığını kabul edebilmek için karşı âkidin bunların içeriğine etki edememiş olması gerekir.

Bu sebeple genel işlem şartlarının unsurları; a) Bir sözleşmenin şartlarını oluşturmaları, b) Sözleşmenin kurulmasından önce düzenlenmeleri, c) Birden fazla sözleşme ilişkisinde kullanılmak üzere düzenlenmeleri, d) Genel işlem şartları kullanan tarafından sözleşmeye dahil edilmek niyetiyle karşı akide sunulmalarıdır (Yeşim M. Atamer, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, 2. Bası, İstanbul 2001, s. 61 vd.).

Somut uyuşmazlığa uygulanması gereken mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)’nun “Sözleşmedeki haksız şartlar” başlıklı 6. maddesi; “Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması sebebiyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.

Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.

6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ve sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya sağlayıcı tarafından derhal giderilir.

Bakanlık standart sözleşmelerde yer alan haksız şartların tespit edilmesine ve bunların sözleşme metninden çıkartılmasının sağlanmasına dair usul ve esasları belirler.” düzenlemesini içermektedir.

Bu açık hüküm karşısında, standart sözleşmelerde yer alan genel işlem şartlarından haksız olanlarının tüketici için bağlayıcı olmadığı kuşkusuzdur….

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi E: 2018/1425, K: 2427

Davacı taraf, Bağlantı Anlaşmasının cezai şarta ilişkin 16. maddesinde uyarı şartının bulunduğunu iddia etmektedir. 31.05.2012 tarihli Sistem Kullanım Anlaşmasında cezai şartları düzenleyen 9. madde ihlalleri için uyarı şartı kaldırılmışsa da cezai şarta ilişkin Sistem Kullanım Anlaşması ve Bağlantı Anlaşmasında uyarı şartına ilişkin çelişik hükümler bulunması halinde hangisine değer verileceği hususu üzerinde durulmalıdır. Davalının hizmet sağlayıcı yönünden tek sağlayıcı konumunda olması, bu nedenle sözleşme içeriğini tek taraflı belirleme gücünün elinde olması nedeniyle 31.05.2012 tarihinde revize edilen sistem kullanım anlamasının cezai şarta ilişkin hükmü TBK’nın 20/1. maddesine göre genel işlem koşulu niteliğinde kabul edilerek, 25. madde gereğince yapılan içerik denetimi gereğince cezai şartın ancak davacı tarafından yapılan ihlalin uyarıya rağmen giderilememesi halinde uygulanabileceği şeklinde kabul edilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: info@efeshukuk.com

Telefon: +90 553 463 7079

Gizli Ayıpta Zamanaşımı

Gizli Ayıpta Zamanaşımı

Gizli Ayıpta Zamanaşımı | Gizli Ayıp ve Zamanaşımı | Av. Mustafa Yolcu

Gizli Ayıp Nedir?

6502 Sayıl Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanmıştır.

6502 sayılı TKHK (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) kapsamında ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilmektedir. (Madde 8)

Gizli ayıp ise ürünün basit bir inceleme neticesinde anlaşılmayacak mahiyette olan eksiklik veya uygunsuzluklar olarak ifade edilebilir. “Durumun gerekli kıldığı, muayene ile anlaşılamayan ayıplar, gizli ayıptır. Alıcı gizli ayıpları araştırmakla yükümlü değildir. Fakat onları meydana çıkar çıkmaz hemen ihbar etmelidir” (YAVUZ, Nihat: Ayıplı İfa, Ankara 2010, 2. Baskı, sh. 107). 

Gizli Ayıbı İhbar Yükümlülüğü

6502 Sayılı TKHK kapsamında ayıbı ihbara ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş olup; bu kanun kapsamında yer alan düzenlemeler tüketici işlemleri kapsamında geçerlidir. Tüketici ilişkisi dışında kalan süreçlerde Türk Borçlar Kanununda yer alan düzenlemeler geçerli olup; gizli ayıbı derhal ihbar yükümlülüğü söz konusudur.

Gizli Ayıpta Zamanaşımı

Genel SüreTüketici ilişkisi kapsamında ortaya çıkan ayıba ilişkin zamanaşımı, taraflarca daha uzun bir sürenin belirlenmemesi durumunda 2 (iki) yıl olarak belirlenmiştir.
Konut veya Tatil Amaçlı TaşınmazlardaZamanaşımı süresi konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.
İkinci El Satışlarİkinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.
Ağır Kusur veya Hile Var iseAyıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.
6502 Sayılı TKHK kapsamında Ayıba İlişkin Zamanaşımı

Eski tüketici kanunun aksine 6502 sayılı TKHK kapsamında gizli ve açık ayıba ilişkin bir ayrım gözetilmeksizin 2 (iki) yıllık bir zamanaşımı süresi öngörülmüştür.

Detaylı bilgi veya sorularınız için bizim ile iletişim‘e geçebilirsiniz.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında hazırlamış olduğumuz diğer yazılarımız için;

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: info@efeshukuk.com

Telefon: +90 553 463 7079

Uçuşun İptali veya Ertelenmesi Durumunda Yolcu Hakları

Av. Mustafa Yolcu

Uçuşun İptali Durumunda Yolcu Hakları

Havayolu ulaşımı artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bu süreç kapsamında birçok farklı aksilik ile karşılaşılması da artık sürekli karşılaştığımız veya duyduğumuz bir durum. Yolculuk kapsamında karşılaşabileceğiniz rötar veya uçuş iptalleri karşısında haklarınızı bilmek ise sizlere büyük kolaylık sağlayacağı şüphesiz.

Uçuşun İptali Durumunda Yolcu Hakları, Bir uçuşun iptale dilmesi durumunda uçuşu gerçekleştiren eden hava yolu şirketi;

 • Bedel İadesi: Seyahatin gerçekleştirilmeyen bölüm veya bölümleri ile yolcunun planlamış olduğu seyahatin tamamlanmasının artık herhangi bir anlamı kalmaması durumunda seyahatin gerçekleştirilen bölüm veya bölümleri için, bilet ücretinin tamamının en geç yedi gün içinde iade edilmesi; ayrıca yolcunun seyahatinin ilk başlangıç noktasına ilk fırsatta dönmesini sağlayacak bir dönüş uçuşunun ücretsiz sağlanması,
 •  Güzergah Değişikliği: Benzer taşıma şartları altında, en erken fırsatta son varış yerine güzergah değişikliğinin sağlanması,
 • Tarih Değişikliği: Son varış yerine, boş koltuk durumuna bağlı olarak, yolcunun uygun göreceği daha sonraki bir tarihte, benzer taşıma şartları altında güzergah değişikliğinin yapılması.
 • Alternatif Ulaşım Teklifi: Bir şehir veya bölgeye birden fazla havaalanının hizmet etmesi durumunda, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin rezervasyonu onaylanmış olan yolculara alternatif bir havaalanına bir uçuş teklif etmesi halinde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, yolcunun o alternatif havaalanından rezervasyonun yapılmış olduğu havaalanına veya yolcu tarafından kabul edilen başka yakın bir varış noktasına transfer edilmesine ait masrafı karşılanması,
 • Yiyecek – İçecek İhtiyaçlarının Giderilmesi: Bekleme süresine uygun ve bedelsiz olarak; iki ile üç saat arası gecikmelerde, makul ölçüde sıcak ve soğuk içecekler; üç ile beş saat arası gecikmelerde ise sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek sağlanması,
 • İletişim İhtiyaçlarının Giderilmesi: Yolculara ücretsiz olarak süre kısıtlaması olmaksızın iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya eposta hizmeti,
 • Konaklama Hakkı: Güzergahın değiştirildiği hallerde yeni uçuşun beklenen kalkış zamanının, iptal edilen uçuş için planlanmış olan kalkış zamanından sonraki gün veya günler içerisinde olması halinde; bir veya daha fazla gece konaklamanın gerekli hale geldiği durumlarda veya yolcu için ilave bir konaklamanın gerekli hale geldiği durumlarda, otelde veya uygun bir konaklama tesisinde konaklama ve havaalanı ve konaklama yeri (otel veya benzeri) arasındaki ulaşım sunması,
 • Alternatif Ulaşım Yolları Hakkında Bilgi Verme Zorunluluğu: Yolcular iptalden haberdar edildiklerinde, uçuşu icra eden hava yolu şirketi tarafından kendilerine olası alternatif ulaşım yolları hakkında da bilgi verilmesi zorunludur.

Uçuşun Ertelenmesi Durumunda Yolcu Hakları

Uçuşu gerçekleştiren hava yolu şirketi bir uçuşun planlanan hareket saatinden itibaren,

Ertelenme ŞartlarıYolcu Hakları
1500 kilometreden (1500 km dahil) daha kısa ve iç hatlardaki uçuşlar için iki saat veya daha fazla,


1500 ile 3500 (3500 km dahil) kilometre arası uçuşlar için üç saat veya daha fazla,3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için dört saat veya daha fazla,
ertelemesi durumunda aşağıdaki seçenekleri yolculara sunmakla yükümlüdür.
İki ile üç saat arası gecikmelerde, makul ölçüde sıcak ve soğuk içecekler,

Üç ile beş saat arası gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek,


Beş saat ve üzeri gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek, ilave sıcak ve soğuk içecekler ile ilave hafif ara yemeği.


Ayrıca yolculara ücretsiz olarak süre kısıtlaması olmaksızın iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya eposta hizmeti teklif edilmesi zorunludur.


Beklenen hareket saati, önceden ilan edilmiş hareket saatinden sonraki gün veya günler içerisinde olduğu takdirde;
– Bir veya daha fazla gece konaklamanın gerekli hale geldiği durumlarda veya yolcu için ilave bir konaklamanın gerekli hale geldiği durumlarda, otelde veya uygun bir konaklama tesisinde konaklama.
– Havaalanı ve konaklama yeri (otel veya benzeri) arasındaki ulaşım sunulması zorunludur.


Erteleme en az beş saat olduğunda, seyahatin gerçekleştirilmeyen bölüm veya bölümleri ile yolcunun planlamış olduğu seyahatin tamamlanmasının artık herhangi bir anlamı kalmaması durumunda seyahatin gerçekleştirilen bölüm veya bölümleri için, bilet ücretinin tamamının satın alınmış olduğu fiyat üzerinden nakit olarak veya elektronik banka havalesi, banka ödeme emirleri, banka çekleri ile ödenmesi veya yolcunun imzalı mutabakatı olması durumunda seyahat fişleri ve/veya diğer hizmetler şeklinde en geç yedi gün içinde iade edilmesi; ayrıca yolcunun seyahatinin ilk başlangıç noktasına ilk fırsatta dönmesini sağlayacak bir dönüş uçuşunun ücretsiz sağlanması.

Yolcuların Tazminat Hakkı

Uçuşun İptali Durumunda

Yolcuların planlanan hareket zamanından;

 • en az iki hafta öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri takdirde,
 • iki hafta ila yedi gün öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri, kendilerine planlanan hareket saatinden en fazla iki saat önce kalkışlarına ve son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla dört saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif edilmediği sürece,
 • yedi günden kısa zaman öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri ve planlanan hareket saatinden en fazla bir saat önce ayrılmalarına ve son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla iki saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif edilmediği sürece, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinden tazminat alma hakkına sahiptir.

İç Hatlarda Tazminat Bedelinin Hesaplanması


Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik kapsamında yolculara iç hat uçuşlar için 100 Euro’nun Türk Lirası cinsinden karşılığı tutarında tazminat verilir.

Dış Hat Uçuşlarında Tazminat Bedelinin Hesaplanması

Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik kapsamında yolculara dış hat uçuşlar için ise;

1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için250 Euro’nun Türk Lirası cinsinden karşılığı,
1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için400 Euro’nun Türk Lirası cinsinden karşılığı,
3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için600 Euro’nun Türk Lirası cinsinden karşılığı tazminat verilir.
Dış Hat Uçuşlarda Tazminat Bedelinin Belirlenmesi

Tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken biletin satın alındığı, yani bilet için ödemenin yapıldığı güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

Konuya ilişkin detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında hazırlamış olduğumuz diğer yazılarımız için;

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: info@efeshukuk.com

Telefon: +90 553 463 7079

Satın Aldığım Ürünü İade Hakkım Var Mı? Cayma Hakkı Nedir?

Cayma Hakkı | Tüketici Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu

Cayma Hakkı Nedir?

Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında tüketicilerin, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkı mevcuttur.

Mesafeli Satış Sözleşmesi yasal mevzuat kapsamında satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri ifade etmektedir. Örnek olarak internet üzerinden satın aldığınız ürünler gösterilebilir.

Cayma Hakkı Kaç Gün İçerisinde Kullanılmalıdır? Süresi Nedir?

Cayma hakkı süresi, hizmete ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

Cayma Hakkının Sınırları Nelerdir?

Aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Cayma Hakkı Kapsamında Satıcının Yükümlülükleri Nelerdir?

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında hazırlamış olduğumuz diğer yazılarımız için;

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: info@efeshukuk.com

Telefon: +90 553 463 7079

Kredi Kartı Aidatı Ödemek Zorunda Mıyım? Bankalar Sizden Hangi Ücretleri Talep Edebilir?

Kredi Kartı Aidatı | Tüketici Avukatı | İzmir Avukat | Karşıyaka Avukat

Bankalar kredi kartından yıllık üyelik ücreti alabilir mi?

3 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bankalar, kredi kartına ilişkin imzaladığınız sözleşmede yıllık üyelik ücreti alınabileceğinin belirtilmesi ve söz konusu ücretin kartınıza yansıtılmasından en az bir ay önce hesap özetiniz ile bildirilmesi kaydıyla kredi kartı yıllık üyelik ücreti alabilirler.

Söz konusu ücretin alınacağının hesap özeti ile bildirildiği döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartınızı kullanmaya devam ederseniz, kredi kartı yıllık üyelik ücretini kabul etmiş olursunuz.

Kredi kartı yıllık üyelik ücreti ile ilgili uyuşmazlıklarda öncelikle ilgili Bankaya, buradan sonuç alınamaması halinde, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz. Tüketici Hakem Heyetlerinde nasıl başvurabileceğinizi öğrenmek için ilgili yazımıza aşağıdaki buton üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kullanmadığım kredi kartı için yıllık üyelik ücreti ödemek zorunda mıyım?

Kredi kartı yıllık üyelik ücreti, borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımınızı müteakip ve yıllık olarak tahakkuk ettirilebilir. Yani kredi kartınızı hiç kullanmamışsanız sizden ücret alınamaz. Ayrıca, kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartlarınız hareketsiz kart kabul edilir ve bu kartlara hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti yansıtılamaz.

Kartımı kaybettim. Kart yenileme için ücret öder miyim?

Bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirileniki adete kadar kart yenileme karşılığında ücret alınamaz. Bir takvim yılı içerisindeikiden fazla yenileme talebiniz olması halinde banka ücret alabilir

Konut kredisi taksitlerim bitti, buna ilişkin bankadan alacağım borcu yoktur kağıdı için banka benden ücret tahsil edebilir mi?

Bir defaya mahsus olmak üzere talep ettiğiniz “borcu yoktur” şeklindeki bilgi yazılarından ücret alınamaz.

Bankalar bireysel müşterilerden hangi ücretleri alabilir, bankalarca alınan ücretlere ilişkin itirazlar için nereye başvurulabilir?

Bireysel nitelikteki finansal tüketicilerden alınacak ücretler 3 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Yönetmelik ile belirlenen ana ücret kalemleri aşağıdaki gibidir:

 1. Bireysel Krediler
  1. Tahsis Ücreti
  2. Ekspertiz Ücreti
  3. Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti
 2. Mevduat/Katılım Fonu
  1. Hesap İşletim Ücreti (Yargı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.)
  2. Para Çekme Ücreti
 3. Para Transferleri
  1. Elektronik Fon Transferi Ücreti
  2. Havale Ücreti
  3. Swift Ücreti
 4. Kredi Kartları
  1. Yıllık Üyelik Ücreti
  2. Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti
  3. Kart Yenileme Ücreti
  4. Nakit Avans Çekim Ücreti
 5. Diğer
  1. Kiralık Kasa Ücreti
  2. Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti
  3. Fatura Ödeme Ücreti
  4. Arşiv – Araştırma Ücreti
  5. Onaya Bağlı Bildirim Ücreti
  6. Başka Kuruluş ATM’sinden Yapılan İşlem Ücreti
  7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler
  8. Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler

Yönetmelikte yer alan ücretler dışında, finansal tüketicilerden farklı bir ücretin alınması mümkün bulunmamaktadır. Yönetmelikte belirlenen ve sözleşmenizde yer verilen dışında bir ücret alındığını düşünüyorsanız öncelikle ilgili Bankaya, buradan sonuç alınamaması halinde, Türkiye Bankalar Birliği ya da Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetlerine başvuru yapılması mümkündür.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında hazırlamış olduğumuz diğer yazılarımız için;

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: info@efeshukuk.com

Telefon: +90 553 463 7079

Müşteri Hizmetleri Süresi 65 Saniyeyi Geçmemeli!

Müşteri Hizmetleri Süresi | Tüketici Avukatı | İzmir Avukat

2020/İK-THD/108 Karar Numaralı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun aşağıda yer verilen kararı kapsamında, müşteri hizmetlerine yapılan çağrılarda ana meniye bağlanma süresinin 45 saniye veya daha az, alt menü süresi ise 20 saniye veya daha az olması gerektiğine karar verilmiştir. Karar kapsamında ilgili aykırılıkların düzeltilmesi hususunda karara konu şirketler uyarılmıştır. Karar kapsamında müşteri hizmetleri bağlantı süresi 65 saniyeyi geçmemeli.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı

Karar Tam Metni İçin Görsele Tıklayabilirsiniz.

Karar Tarihi: 07.04.2020
Karar No: 2020/İK-THD/108
Gündem Konusu : İdari Yaptırım (Çağrı Merkezi Hizmetine İlişkin 2018 Yılı 2’nci Dönem Hizmet Kalitesi Yükümlülükleri (Millenicom, TurkNet))
KARAR : Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi, 52’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrası ile 7’nci ve 9’uncu maddeleri, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4’ün Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 5’inci, 6’ncı, 9’uncu ve 11’inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden;

 1. Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ’nin; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4’ün Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 9’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan çağrı merkezi hizmet kalitesi verilerine ilişkin raporları talep edilmeksizin Kuruma gönderme yükümlülüğünü yerine getirmediği ve söz konusu yükümlülüğü kapsamında ilk raporlamayı, 2018 yılı ikinci çeyrek döneminde yaptığının tespitine istinaden; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin “İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar” başlıklı 9’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince yazılı olarak uyarılması, Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ’nin; Kurumumuza yaptığı 2018 yılı ikinci dönem hizmet kalitesi bildiriminde;
  i. %80 veya daha fazla olması gereken “Müşteri Hizmetleri İçin Cevap Verme Süresi” hizmet kalitesi ölçütüne ilişkin hedef değerini %70,80 ile sağlayamadığı,
 2. ii. 45 saniye veya daha az olması gereken ana menü süresine ve 20 saniye veya daha az olması gereken alt menü süresine ilişkin hedef değeri ihlal ettiği tespit edildiğinden; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin “İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar” başlıklı 9’uncu maddesi birinci fıkrası gereğince;
  a. Yazılı olarak uyarılması ve
  b. Mezkûr raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurumumuz internet sayfasında bir (1) ay süre ile duyurulması,
 3. TurkNet İletişim Hizmetleri AŞ’nin; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4’ün Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 9’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan çağrı merkezi hizmet kalitesi verilerine ilişkin raporları talep edilmeksizin Kuruma gönderme yükümlülüğünü yerine getirmediği ve söz konusu yükümlülüğü kapsamındaki ilk raporlamayı 2018 yılı ikinci çeyrek döneminde yaptığının tespitine istinaden; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin “İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar” başlıklı 9’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince yazılı olarak uyarılması,
  hususlarına karar verilmiştir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında hazırlamış olduğumuz diğer yazılarımız için;

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: info@efeshukuk.com

Telefon: +90 553 463 7079

Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvuru Nasıl Yapılır? Tüketici Hakları

Tüketici Hakları Başvuru | Tüketici Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Avukatlık Bürosu

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Süresi Nedir? Nasıl Başvurulur? Ne Kadar Süre İçerisinde Başvurulmalıdır?

Tüketici Hakem Heyetleri

Tüketici Hakem Heyetleri 6502 Satılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak ve tüketici hakları ı korumak amacıyla il merkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde kurulmuştur.

6502 Sayılı Kanun Madde 66- (1) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturmakla görevlidir.

Hangi Tüketici Hakem Heyeti Yetkilidir?

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği kapsamında hangi hakem heyetinin yetkili olduğu düzenlenmiştir. Bu kapsamda; İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen tüketici hakem heyeti yetkilidir. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

Tüketici Hakem Heyeti Parasal Sınır 2021

26.12.2020 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile Tüketici Hakem Heyeti para sınırları arttırıldı. Aşağıda belirtili bedellerin altında kalan uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemesi’ne doğrudan başvuru mümkün değil.

2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

 • a) İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 7.550 Türk Lirasının altında
 • b) Büyükşehir statüsünde olan illerde İl Tüketici Hakem Heyetleri için 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda,
 • c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin İl Tüketici Hakem Heyetleri için 11.330 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda,
 • ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde İl Tüketici Hakem Heyetleri için 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda görevlidir.

Tüketici Hakları Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüketici Hakları Fiziksel Başvuru

Tüketiciler ilgili tüketici hakem heyetine veya Kaymakamlıklara bizzat veya avukatları aracılığı giderek elden başvuru yapabilecekleri gibi hakem heyetine posta yolu ile de başvuruda bulunabilirler.

Tüketici Hakları İnternet Üzerinden Başvuru

Fiziksel başvurunun yanı sıra tüketiciler evlerinin konforunda, internet üzerinden de rahatlıkla gerekli başvuruları gerçekleştirebilirler. Aşağıda görseller üzerinden başvurunun nasıl yapılacağı detaylıca anlatılacaktır.

 1. Aşağıda verilen bağlantı üzerinden siteye giriş yapınız.

https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi

2. E-devlet kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapınız.

3. Sistem Üzerinden Tüketici Başvuruları Butonuna basmanız gerekmektedir.

4- Açılan çevrimiçi form üzerinden şikayet edilen firma bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu bilgilere satın almış olduğunuz ürün faturası üzerinden ulaşabileceğiniz gibi mersis sistemi üzerinden de gerekli soruları gerçekleştirebilirsiniz. Bu kısımda şikayet edilen firma ünvanı, il ve ilçesi ile adresi zorunlu olarak belirtilmelidir.

5- Şikayet Bilgileri. Burada şikayet edilen ürün veya hizmete ilişkin fatura ve bedel bilgileri belirtilmelidir. Talep edilen seçimlik hak seçilerek, başvuruya ilişkin açıklamalar gerçekleştirilmelidir. Bu kısımda yazılacak metnin herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermemesi açısından avukatlara danışarak doldurulması lehinize olacaktır.

6- Uyuşmazlığa İlişkin Belgeler. Burada ürüne, faturaya, firma ile yapılan yazışmalara ilişkin ve benzeri bilgi ve evraklar taranarak yüklenebilir.

7- Başvuruda bulunulacak yetkili hakem heyeti seçilir.

8- Başvuruyu Tamamla butonuna basılarak, şikayet süreci tamamlanır.

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz

Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında hazırlamış olduğumuz diğer yazılarımız için;

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: info@efeshukuk.com

Telefon: +90 553 463 7079