Menü Kapat

Yargıtay Kararlarında Markalar Arası İltibas

Markalar Arası İltibas

Yargıtay Kararlarında Markalar Arası İltibas | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu

İltibas Kavramı

isim, eskimiş, (iltiba:sı), Arapça iltibās

Andırışma.

İltibas hukukumuzda tescilli marka ile ilişkilendirilme ve karıştırılmaya yol açma anlamında kullanılmaktadır. İltibasın söz konusu olduğunda, kişi mal ve hizmetler bakımından tescilli marka ile iltibasa sebebiyet veren markanın birbirinden farklı olmadığı ve aynı süje olduğu yanılgısına kapılmaktadır.

Mevzuat Kapsamında Markalar Arası İltibas

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller
Madde 29
– (1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
(2) 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas
alınır.

SINAİ MÜLKİYET KANUNU

Yargıtay Kararlarında Markalar Arası İltibas

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2015/6266 K. 2016/81

Somut olayda, davacı “ZARA” esas unsurlu markalarına dayanmış olup davalı Y. K.’nın tescil başvurusuna konu marka “AZARA GOLD” ibaresinden müteşekkildir. Buna göre, işaretler arasında yazılış ve telaffuz yönünden farklılıklar olduğu gibi anlamsal açıdan da bir benzerlik bulunmadığı, ayrıca işaretlerin toplu olarak bıraktığı izlenimin de iltibas tehlikesine yol açacak derecede benzerlik taşımadığının kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2011/15498 K. 2013/11572

Dava konusu başvuru, Türkçe karşılığı “Bayan İnce” anlamına gelen “Miss Slim” kelimelerinden oluşmaktadır. Davacının itirazına dayanak markaları ise “Mis” asıl unsurunu içermektedir. 556 Sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi uyarınca işaretler arasında iltibas tehlikesinin bulunup bulunmadığı hususunda yapılacak değerlendirmede inceleme konusu işaretler arasında görsel, işitsel, anlamsal ve yazılış benzerlikleri ve işaretlerin bir bütün olarak ürünlerin ortalama tüketicileri nezdinde bıraktığı genel izleniminin dikkate alınması gerekir. Somut uyuşmazlıkta işaretler arasında anlamsal farklılıklar olduğu gibi yazılış ve telaffuz açısından da bir benzerlik bulunmadığı, ayrıca işaretlerin toplu olarak bıraktığı izlenimin de iltibas tehlikesine yol açacak derecede benzerlik taşımadığı görülmüştür. Bu bakımdan açılan davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçeyle kabulü doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/13202 K. 2013/10026

Davacı vekili, davacının “CAN KÖFTE AKHİSAR+şekil” ibareli marka başvurusunun TPE Markalar Dairesi’nce dava dışı şirkete ait “CAN ŞEKERLEME” ibareli markaya ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu gerekçe gösterilerek 556 Sayılı KHK’nın 7/1 ( b ) maddesi uyarınca reddedildiğini, davacı tarafından bu karara yapılan itirazın da TPE YİDK tarafından nihai olarak reddedildiğini, başvurunun red gerekçesi markayla benzerliğinin bulunmadığını ileri sürerek; başvurunun reddine dair TPE YİDK’nın ilgili kararının iptalini ve müvekkiline ait marka başvurusunun ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir… benzerliğin, genel tüketici niteliğini haiz ortalama tüketici kitlesi nezdinde ilk bakışta ayırt edilemeyecek düzeyde olmadığı, TPE’nin ancak itiraz halinde aynı KHK’nın 8/1- ( b ) bendine göre yapabileceği incelemeyi re’sen yaptığı gerekçesiyle, davanın kabulüne TPE YİDK’nın 2011-M-3498 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir….Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA…

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2015/3353 K. 2015/9386

Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, başvuru markası ile davacı markasının tescil kapsamlarının aynı tür olduğu, anlamsal açıdan ise farklı oldukları, başvuru markasındaki “N…” kelimesinin ortaklığına karşın, ek kelime sebebiyle görsel, kavramsal ve işitsel açıdan farklılaştığından 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi uyarınca markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı ayrıca, markanın tanınmış olduğu ileri sürülmüş ise de, başvuru markasının bir bütün olarak değerlendirildiğinde davacı markasına benzer olmaması ve KHK’nın 8/4 maddesindeki risklerin varlığının ispat edilememesi sebebiyle bu maddenin uygulanması imkanının bulunmadığı, davacı tarafça ticaret unvanının “N…” ibaresini taşıması nedeniyle KHK’nın 8/5 maddesindeki imkandan yararlanmak istenilmiş ise de, “N…” ve “N…” ibarelerinin bir bütün olarak birbirlerine benzemedikleri ve davacı şirketin tescil kapsamında kalan mal ve hizmetlere ilişkin bir faaliyeti ispat edilemediğinden bu maddenin uygulama imkanının da bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/222 K. 2017/3858

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davaya konu ürünlerin görselleri ya da ambalajlarının da marka olarak tescil edilmesine imkan bulunduğu, başvurunun, davacı marka, tasarım ve fiili kullanıma konu ürün ve ambalajları ile hiç bir benzerliğinin olmadığı, marka ve işaretin birbirleriyle idarî ve ekonomik olarak bağlantılı şirketlere ait olduğu yönünde algılamada bulunulmalarını sağlayacak düzeyde İŞİTSEL, GÖRSEL, KAVRAMSAL VE GENEL İZLENİM İTİBARİYLE BENZERLİK BULUNMADIĞINI, BU İŞARETLER ARASINDA BAĞLANTI KURULMASININ İMKAN DAHİLİNDE GÖRÜLEMEYECEĞİ, DAVACININ BENZERLİK, TANINMIŞLIK, VE KÖTÜ NİYETLİ BAŞVURU İDDİALARINI İSPAT EDEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE, DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

İlginizi çekebilecek diğer çalışmalarımız;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe