Menü Kapat

Genel Vekaletname

genel vekaletname

Genel Vekaletname | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu

GENEL VEKALETNAME

VEKALET VEREN:

Temsilen:

ADRES:                      

VEKİLLER :

…İzmir Barosuna Kayıtlı (bundan sonra “Avukatlar” olarak anılacaktır). İş burada yukarıda belirtilen avukatların aşağıda belirtilen hususlarda adıma hareket etmeye ve beni birlikte ve ayrı ayrı temsil etmeye mezun olduklarını beyan ederim.

İşbu vekaletname aynı konu veya işlemlerle ilgili olarak, ortaklaşa veya müteselsilen, Şirket tarafından Avukatlara daha önceden verilmiş olan vekaletnameyi hükümsüz kılar ve yerine geçer. İşbu vekaletname imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup, Şirket tarafından herhangi bir zamanda yazılı olarak derhal etkili olacak biçimde yürürlükten kaldırılmaz ise ve geçerliliğini koruyacaktır.

Gerek şimdiye kadar ve gerekse bundan sonra açacağım, gerekse aleyhime açılacak bilumum kazai, idari dava ve ihtilaflardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti, meclislerinin, idari şube ve makamlarının her kısım ve derecesinde, icra ve iflas dairelerinde, ticaret mahkemeleri, asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemeleri, icra mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay, vergi uzlaşma komisyonları dahil  ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde, hakem heyeti önünde ve hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, davacı, davalı, üçüncü şahıs, müdahil, sanık ve her sıfat ve tarik ve suretle beni temsile, ihtilaflı ve ihtilafsız iş ve muamelelerimi dahi takip ve ifaya, hak ve menfaatlerimin korunması için münasip göreceği bütün muameleleri ifa, ikmal ve intaca, vekillere tanınan yetkilerin tamamını kullanmaya, dilekçe, layiha, talep, yazılı belge vesair lüzumlu evrakı, vesaiki saireyi tanzim ve imzaya, yetkili ve ilgili makam ve merci ve mahkemelere tevdi ve takdime, delil ve şahit ikame ve istimaına, kamu ve taraf şahitlerini kabule veya bunlara itiraza, beyanlarını kabul veya redde, yemin teklif kabul ve reddine, bilirkişi tayin ve azline, bilirkişi raporlarını kabul, ret ve itiraza, davayı ıslaha, eski haline getirme talebinde bulunmaya, her nevi tedbirler, ihtiyati ve icrai hacizler vaz ve ret talebine ve icra takibatında bulunmaya,  icra takiplerinde pey sürmeye, haciz istemeye ve kaldırmaya, delillerin tespitini istemeye, protesto, ihtarname ve ihbarname, istifaname, azilname keşidesine, keşide olunanlara cevaplar itasına, verilecek mahkeme kararlarını temyiz etmeye, iadei muhakeme ve tashihi karar talebinde bulunmaya, murafaalarda hazır bulunmaya, mahkemeler ve icra dairelerinde, hakem heyeti önünde, yetkili ve ilgili makam ve mahkemelerde ve murafaalarda hazır bulunmaya, temsile, tahkim ve konkordato akdine, keşif talebinde bulunmaya, ilgili mercilere sabıka kaydı başvurusu yapmaya ve sonuçlarını almaya,  tebliğ ve tebellüğe, teslim ve tesellüme, hakimleri ve katipleri red etmeye, müddeti muhafaza dilekçeleri tanzim ve imzaya, itaya, davadan vareste tutulmam yolunda taleplerde bulunmaya, Yargıtay’a ve Danıştay’a temyiz başvurusundan bulunmaya, Bölge İdare Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinafa başvurmaya, davadan, istinaftan ve temyizden feragate, feragati davayı kabul veya redde, ahzu kabza, sulh ve ibraya, HMK’nın ilgili maddeleri uyarınca arabuluculuk dahil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk görüşmelerine katılmaya, uyuşmazlık konusunu müzakere etmeye, toplantılarda tutulan tutanakları imzalamaya ve evrakları teslim almaya; CMK’nın ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, şikayetten vazgeçme, şikayetten vazgeçmeyi kabule, yargılamanın iadesini istemeye, hakimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açmaya, vekalet veren adına tebligat yapmaya ve yapılan tebligatı kabul etmeye, adli sicil kaydı talep etmeye, veraset ilamı almaya adımıza bütün bu muameleleri beni temsilen ben varmışçasına mükerreren ve mütevaliyen yapmaya, takip ve intaca,  mevcut görevin yerine getirilmesinde Avukatlara tahsilat tutarı için herhangi bir sınırlama getirilmemesine ve her türlü devlet vergisi, herhangi bir nitelikteki resmi ücretler ve resmi vergiler dahil, her bir işlem için ödeme yapma yetkisi verilmesine, Karşıyaka Tower No:12 Kat 9 Daire 59 Karşıyaka/İzmir adresinde mukim ….

Vekil tayin ettim.

VEKÂLET VEREN:

Temsilen:

ADRES:

GÜNCEL GENEL VEKALET BİLGİSİ VEYA ÖZEL YETKİLİ VEKALETNAME İÇİN LÜTFEN TARAFIMIZ İLE İLETİŞİM’E GEÇİN.

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

tr_TRTürkçe